Fettavskiljare

Stora mängder fett i avloppsnätet kan orsaka avloppsstopp. Fettet stelnar i ledningarna och kan bli mycket besvärliga proppar.

Fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet från verksamheter som t.ex. pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande ska en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installeras.

Fettavskiljare ska utföras enligt Ekerö kommuns tekniska standard för vatten- och avloppsanläggningar.

Installation

Byggherren ska göra en bygganmälan till Byggnadsnämnden i god tid före planerad installation.

Tömning

Efter installationen ska tömning av avskiljaren ske minst fyra gånger per år och i övrigt så ofta att god funktion erhålls. Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare.

Fettavskiljare töms av kommunens entreprenör Ragn-Sells AB.

Extra tömning

Extra tömningar sker efter beställning. Ring till Ragn-Sells för beställning.Telefon: 08-795 45 50 (dygnet runt)

Ragn-Sells

Så här tas fettet omhand

Fettet transporteras till Henriksdals avloppsreningsverk där behandling sker.

Informationsbrev

Det har gått ut ett informationsbrev till alla kunder med fettavskiljare under hösten 2017, du kan läsa brevet här.