2016-12-13 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

Förändringar i avfallstaxan 2017

Information om förändringar i avfallstaxan från och med 1 januari 2017:

Hämtning varje vecka kommer inte längre erbjudas hushåll med eget sopkärl, för att minska mängden transporter. Efter årsskiftet kan man bara ha sophämtning varannan vecka eller var fjärde vecka. Om du önskar hämtning var fjärde vecka ska kompostering av allt köksavfall ske i isolerad behållare. Kompostering av matavfall måste anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret och får starta efter att du fått medgivande att kompostera (anmälan kompostering).

Om du har veckotömning kommer ditt kärl att tömmas samtidigt som övriga hushåll i ditt område har tömning. Om du inte vet vilken dag det inträffar kan du kontakta kundtjänst.

För många hushåll består en betydande del av hushållsavfallet av matavfall, förpackningar och tidningar. Detta är resurser som ska återvinnas. För att nå målet om bättre utsortering av förpackningar och tidningar kommer mindre sopkärl att premieras. Det blir alltså ekonomiskt mer fördelaktigt att lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationer istället för att lägga det i ditt sopkärl.

För att stimulera till bättre sortering och rättvisare avgift, införs viktavgift för underjordsbehållare. Det innebär att avfallet vägs vid varje tömning och man betalar för den mängd avfall som hämtas. Det blir ekonomiskt fördelaktigt att lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstationer istället för att lägga det i ditt sopkärl.

För mer information, se nedanstående brev som delats ut till berörda abonnenter och Avfallstaxa 2017:

Brev: Information till hushåll med egna kärl

Brev: Information till användare av underjordsbehållare

Avfallstaxa 2017