2016-01-04 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

Ny avfallstaxa från och med januari 2016

En ny avfallstaxa är beslutad av Ekerös kommunfullmäktige den 24 november. Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2016. För en villa med ett 190 l sopkärl för kärlavfall med hämtning var fjortonde dag innebär det:

  • En ökning från 685 kr/år (grundavgift) + 1 307 kr./år (rörlig avgift) till 740 kr./år (grundavgift) + 1 440 kr/år (rörlig avgift). 
  • För en villa med enskild slamavskiljare, 1,6-3 m³ med en genomsnittshämtning på 1,25 hämtningar/år innebär det en ökning från 846 kr./hämtning till 994kr./hämtning.

Nyheter om avfallstaxan
Nytt för kommande år är att ändring av hämtintervall utöver de två som ingår per år debiteras med 500 kr. per ändring samt att ett extra eller nybeställt passerkort (på grund av exempelvis borttappat kort) till Skå återvinningscentral debiteras med 200 kr. per kort.

Bakgrund till ny avfallstaxa
Avfallstaxan finansierar insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt administration och information kring Ekerö kommuns avfallshantering. Nuvarande taxa är fem år gammal och var i behov av översyn för att möta dagens kostnader för avfallshanteringen i Ekerö kommun. Ökade behandlingskostnader på kärlavfall och slam samt lokala satsningar på exempelvis matavfallsinsamling har föranlett en höjning av avfallstaxan. 

Vill du veta mer?
Se Avfallstaxa för samtliga prisuppgifter.