Viktigt att veta för dig som har slamavskiljare/tank

 • Enligt kommunens renhållningsordning skall slamavskiljare och tankar vara väl markerade så att de är lätta att hitta.
 • Fastighetsägaren skall svara för anläggningens skötsel och underhåll och se till att brunnslock, anslutningar m m är markerade och lätt åtkomliga utan verktyg. Lock, manlucka eller anslutning för tömning får ej vara övertäckt eller låst.
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
 • Slanglängden räknas från bilens stannplats till slambrunnens botten. Om längre slang än 20 meter behövs debiteras tillägg enligt gällande prislista. Om det finns hinder i vägen kan slanglängden bli längre än vad som är normalt för fastigheten. Observera att höjdskillnaden mellan bilen och brunnens botten, för att slamsugning skall kunna ske, inte får överstiga 7 meter.
 • Innehållet i slamavskiljare och tankar skall kunna hämtas med ordinarie slambil.
 • Slamavskiljare skall ligga minst 10 cm över marknivå. Diametern för betonglock får inte överstiga 70 cm. Betonglockets vikt får inte överstiga 15 kg, i annat fall debiteras en avgift (se taxan). Locket skall med lätthet kunna flyttas av en person.
 • Fastighetsbeteckningen eller vägadress bör märkas ut på lämplig plats vid tomtinfart.
  Vägar och infarter skall vara väl röjda från växtlighet. För att undvika skador på backspeglar mm erfordras röjning till 4 m bredd och 3 m höjd.
 • Vägar inom områden och tomter bör hålla sådan standard att arbetet kan utföras vid varje tillfälle på året. Slambilens axeltryck är 10 ton vid full last.
 • Vid tömning under vinterperioden skall väg till anläggningen snöröjas och sandas.
  Finns låsta bommar till områden och enskilda tomter skall nyckel tillställas Relita.