Ansöka om Bygglov

Bygglov behövs för ny-, om- och tillbyggnad. Det krävs även bygglov för väsentlig ändring exempelvis av en byggnads användning från bostadshus till kontor. Bygglov krävs även för att ändra en byggnads utseende.

Mer information finns i vår informationsbroschyr Att bygga i Ekerö kommun samt i dokumentet Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun.

Du kan ansöka om bygglov via blanketten Ansökan om bygglov eller via vår nya e-tjänst Bygga och bo.

Läs mer om ansökan via e-tjänsten här.

 

För ansökan via blankett, bifoga följande:

1. Ansökningsblankett för bygglov 2 ex

  • Uppgifter om sökande = Byggherre
  • Uppgifter om kontrollansvarig - om det krävs (mer information här)

 

2. Huvudritningar 2 ex, skala 1:100 i A4 eller A3 format

  • Samtliga fasader med befintliga och blivande marklinjer
  • Planritning som visar byggnadens användning, rumsplacering, möblering
  • Sektionsritning
För att handläggningen av ditt bygglov ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A3-format. Här finner du exempel på hur ritningar ska se ut gällande

 

3. Kontrollplan

För vissa åtgärder behöver du som byggherre anlita en kontrollansvarig som ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs enligt krav i bygglagstiftningen.

Här kan du läsa om kontrollansvariga och kontrollplan:

http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Bygga-andra-eller-riva/Bygglov/KontrollansvarigKontrollplan/

 

4. Situationsplan, nybyggnadskarta (beroende på objektets omfattning) 2 ex,  skala 1:500 i A4 eller A3 format

  • Byggnadens placering
  • Yttermått, avstånd till gräns och höjdläge ska anges

 

När du söker bygglov t ex för nybyggnad av ett enbostadshus ska alltid en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta skickas med. En situationsplan baserad på nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall, t ex vid tillbyggnad, nybyggnad av komplementhus eller byggnation nära fastighetsgräns. Läs mer om de olika kartorna här. Du hittar även en blankett för beställning av nybyggnadskarta.

Byggnadsnämndens riktlinjer för nybyggnadskarta

 

Byggnadsåtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det datum då bygglovet vunnit laga kraft. Om byggnadsåtgärderna inte är färdiga inom den tiden måste nytt bygglov lämnas in.

Mer information om bygglovsprocessen