Byggherrens ansvar

Byggherren (sökande) är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Han har det fulla ansvaret för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Byggherren ska se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. Han ska också se till att arbetena planeras och utförs med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår för omgivningen.