Bygglovprocessen

För att handläggningen av din ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information. Om vi saknar handlingar kommer vi att begära in en komplettering. Senast 10 veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan ska du få ett beslut.

Bekräftelse att ansökan mottagits

Inom ett par dagar får du ett bekräftelsebrev från oss om att vi mottagit din ansökan.

En bygglovshandläggare tilldelas ärendet

Våra handläggare gör sedan en förhandsgranskning där de gör en bedömning om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som behövs) och om handlingarna är tillräckliga. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer ett brev med begäran om komplettering att skickas till dig.

Mer information om komplett handling

I vissa ärenden behöver vi ge berörda sakägare (till exempel grannar) tillfälle att yttra sig och även andra remissinstanser, såsom exempelvis Miljönämnden och Länsstyrelsen.

Mer information om grannhörande

Beslut

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslutet fattas inom 10 veckor från att ansökan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, kommer vi att avvisa ansökan.

Oftast är det kontoret som fattar beslut om bygglov på delegation. I vissa fall måste beslutet fattas av Byggnadsnämnden.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar samt berörda grannar. Beslutet måste också kungöras i Post-och inrikestidningar.

Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen.

De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Tekniskt samråd

Vid större ändringar/ombyggnader och nybyggnation ska ett tekniskt samråd hållas. På det tekniska samrådet diskuteras bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in.

Mer information om tekniskt samråd

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet.

Arbetsplatsbesök

När ditt bygge har varit igång en tid kommer vi besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Mer information om slutsamråd

Slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från oss på Stadsarkitektkontoret. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt samt får tas i bruk.

Bygglovprocesssen

Klicka på bilden för att se den i ett större format.