Hur lång tid tar mitt bygglov?

Efter det att du har lämnat in kompletta handlingar så tar det max 10 veckor.

I  Plan- och bygglagen anges att byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att en fullständig ansökan har kommit in till nämnden.

Kompletta handlingar

När ditt ärende har kommit in till nämnden kontrolleras det om ärendet är komplett. Du som sökanden har en avgörande roll att se till att ärendet så fort som möjligt blir komplett för att förkorta handläggningstiden. Efter kontrollen skickas information till sökanden om ärendet är komplett eller behöver kompletteras med ytterligare handlingar. När ärendet är komplett påbörjas tiden för tio veckor.

Enklare och planenliga ärenden som är kompletta vid inlämnandet hanteras snabbt. Ärenden utanför detaljplanerat område och ärenden som avviker mot detaljplanens bestämmelser kräver ett grannhörande på tre veckor. Obebyggda fastigheter utanför detaljplanerat område kräver ett grannhörande på tre veckor samt ofta en avloppsutredning gällande möjlighet att ordna ett enskilt avlopp. I en del fall kan det även krävas en arkeologisk utredning om det finns fornlämningar inom det berörda området.

Förlängd handläggningstid

Om det är nödvändigt, på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras när ansökan är fullständig och de tio veckorna börjar att löpa. Även i de fall ärendet kräver en förlängning med hänvisning till ej färdigställda utredningar informeras sökanden.