Kontrollansvarig, Kontrollplan

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. En kontrollansvarig ska vara certifierad enligt plan- och bygglagen. På Boverkets hemsida kan du hitta certifierade kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen.

När krävs en kontrollansvarig?

De flesta större byggprojekt kräver en kontrollansvrig. Små åtgärder vid en- och tvåbostadshus kräver dock inte någon kontrollansvarig. Som små åtgärder kan räknas till exempel små tillbyggnader, komplementbyggnader, utvändiga ändringar, attefallshus som inte ska användas som komplementbostadshus. Andra åtgärder som inte kräver kontrollansvarig är murar och plank. Läs mer på Boverkets hemsida om det krävs en kontrollansvarig.

Vad ska en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs och ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Kontrollansvarige ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vad är en kontrollplan?

Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollplan upprättas för alla projekt, oavsett om det krävs en kontrollansvarig. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och funktionskrav uppfylls. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) upprättas´. Om det finns en kontrollansvarig så upprättar denne kontrollplanen.

Kontrollplanens omfattning varierar med varje enskilt projekt och anpassas efter projektets svårighetsgrad. Läs mer om enkla byggprojekt. 

Exempel kontrollplan

Mall för kontrollplan