Kontrollansvarig, Kontrollplan

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. En kontrollansvarig ska vara certifierad enligt plan- och bygglagen. På boverkets hemsida finns en förteckning över godkända kontrollansvariga.

Vad ska en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vad är en kontrollplan?

Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och funktionskrav uppfylls. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) upprättas.

Kontrollplanens omfattning varierar med varje enskilt projekt och anpassas efter projektets svårighetsgrad.

Exempel kontrollplan, mall för kontrollplan

Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?
(Informationsbroschyr från Boverkets hemsida)