Tekniskt samråd, Startbesked, Slutbesked

Tekniskt samråd

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts bokar byggnadsnämnden tid för ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går byggnadsnämnden, tillsammans med byggherren och kontrollansvarig igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Startbesked

Efter det tekniska samrådet fastställs kontrollplanen i ett beslut om startbesked och byggnadsarbetena får påbörjas.

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet kommer byggnadsnämnden, byggherren och kontrollansvarige överens om hur många arbetsplatsbesök som behövs och när dessa besök ska utföras. Byggnadsnämnden gör minst ett arbetsplatsbesök om tekniskt samråd har hållits. Under arbetsplatsbesöket ska byggnadsnämnden bland annat se efter hur kontrollplanen och bygglovet följts och att inget uppenbart strider mot byggreglerna.  Byggnadsnämnden skriver ett protokoll från besöket.

Slutsamråd, Slutbesked

I god tid meddelar du till byggnadsnämnden att ditt byggprojekt börjar bli klart. Byggnadsnämnden kallar till ett slutsamråd. Slutsamrådet hålls på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Tillsammans med byggherren och kontrollansvarig går byggnadsnämnden igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i ditt startbesked har följts. Kontrollansvarigas dokumentation ska gås igenom liksom annat som visar på hur arbetet har utförts. På mötet diskuteras också förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

När allt är godkänt utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked vilket innebär att byggnationen är färdigställd och får tas i bruk.