Vad kräver bygglov?

Normalt behöver du söka bygglov. Tänk på att söka bygglov i god tid.

I plan- och bygglagen anges att bygglov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och att beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit till byggnadsnämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor utöver de ursprungliga veckorna.

Före ansökan skickas in har Ni som sökande en avgörande roll att se till att ansökan innefattar alla handlingar som krävs och är komplett, vilket i hög grad påverkar handläggningstiden i positiv riktning.

Det är lämpligt att ta reda på i vilken utsträckning det behövs bygglov alt en anmälan för det du tänker göra. För att undvika misstag är det bäst att kontakta stadsarkitektkontoret. En ansökan om bygglov ska förutom, fasad-/plan- och en situationsplan grundad på en nybyggnadskarta, även innefatta en angiven kontrollansvarig, en kontrollplan samt tekniska handlingar m m. Då stadsarkitektkontoret skannar in ansökningar och ritningar ska ansökningshandlingar inlämnas i högst A3 format.

Det finns åtgärder där du behöver göra en anmälan men där det inte behövs bygglov (t ex i vissa fall när du installerar en braskamin, ändra i konstruktion, installera eller väsentligt ändra anordning för vatten eller avlopp).

När bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter. Underrättelsen ombesörjs av stadsarkitektkontoret. Det kan också vara lämpligt att du informerar grannarna att du tänker bygga. Grannar och närboende har rätt att överklaga bygglovsbeslutet tre veckor från det att de bevisligen känner till byggnadsåtgärderna.

Nybyggnadskarta kan krävas inom områden med sammanhållen bebyggelse - d v s i princip fastigheter som omfattas av detaljplan eller ligger inom sammanhållen bebyggelse. Kravet kan ställas i ärenden där byggnadsarean utökas, eller vid andra mer omfattande byggnads-/anläggningsåtgärder. Nybyggnadskarta är ett hjälpmedel som utgör underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov. Kartan innehåller de plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter som krävs för stadsarkitektkontorets bygglovsprövning och för den bygglovsökandes projektering. Kontakta den bygglovhandläggare som ansvarar för området för att klara ut om nybyggnadskarta krävs eller ej. Nybyggnadskarta beställs därefter på stadsarkitektkontoret och ska bifogas bygglovsansökan efter komplettering med inritad byggnadsåtgärd.

Har du frågor kring redan beställda nybyggnadskartor är du välkommen att kontakta Ekerö Direkt.