Förhandsbesked

När söker man förhandsbesked?

I ett tidigt skede av en byggprocess, eller om förutsättningarna för bebyggande på platsen är oklara har du möjlighet att söka förhandsbesked. Förhandsbesked behöver normalt inte sökas inom detaljplanerat område, då förutsättningarna ofta är givna. Utanför detaljplan prövas ansökningar om förhandsbesked mot plan- och bygglagen, där kommunens översiktsplan är starkt vägledande. Fördelen med att söka förhandsbesked är att du inte behöver ta fram ritningar, det räcker med en enkel karta med föreslagen byggnad och tomtplats inritad. Förhandsbesked kan även sökas för bebyggda fastigheter om byggnaden inte är så stor eller t ex saknar avlopp. Förhandsbesked behöver inte sökas av fastighetsägaren, utan kan även sökas av t ex den presumtive köparen.

Vad prövas i ett förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked prövas markens lämplighet för det du vill bygga. Det kan handla om bostadshus, ridhus, verksamhetslokal m.m. Översiktsplanens riktlinjer anger grunddragen för ny bebyggelse och i vissa fall kan åtgärden behöva föregås av en detaljplan. Detta gäller för ny sammanhållen bebyggelse eller om andra förutsättningar talar för att planläggning behövs.

Vad innebär ett beslut om positivt förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Utformning, storlek och exakt placering hanteras i bygglovskedet. Ett positivt beslut innebär att en tomtplats för den nya byggnaden kan styckas av. Beslut om förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov om ansökan görs inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Hur lång tid tar det att få ett förhandsbesked?

I plan- och bygglagen anges att bygglov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och att beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit till byggnadsnämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor utöver de ursprungliga veckorna. Handläggningstiden varierar och ofta behöver remisser skickas till andra myndigheter. Ansökan anses komplett efter det att remissinstanserna har svarat och ett beslut kan därför dra ut på tiden.

I de allra flesta fall behöver beslut fattas av byggnadsnämnden som har sammanträde 10 gånger per år.

Vad kostar det att få ett förhandsbesked?

Enligt byggnadsnämndens taxa år 2018 kostar ett förhandsbesked utanför detaljplan och utanför bebyggd tomtplats 26 200 kr.

Ansök om förhandsbesked

Ansökan kan ske både via e-tjänst och via ansökningsblankett. Se länkar i högermarginalen.