Förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked inlämnas till stadsarkitektkontoret och prövas av byggnadsnämnden.

Information om förhandsbesked

Ansökningsblankett för förhandsbesked

Ansökan via e-tjänsten Bygga och bo

I plan- och bygglagen anges att bygglov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och att beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan inkommit till byggnadsnämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor utöver de ursprungliga veckorna.

Före ansökan skickas in har Ni som sökande en avgörande roll att se till att ansökan innefattar alla handlingar som krävs och är komplett, vilket i hög grad påverkar handläggningstiden i positiv riktning.

I områden utanför detaljplan är det översiktsplanen som styr bebyggelseutvecklingen. Ett förhandsbesked kan ses som en förenklad detaljplan som vid positivt beslut ger en byggrätt.

Handlingarna i en ansökan om förhandsbesked kan vara relativt enkla, en ansökan (blankett) eller ett brev samt en redovisning på en ekonomisk karta, eller annan kartskiss hur tomtplatsen är tänkt att placeras.

Förhandsbesked kan även sökas för bebyggda fastigheter om byggnaden inte är så stor eller t ex saknar avlopp. Förhandsbesked behöver inte sökas av fastighetsägaren, utan kan även sökas av t ex den presumtive köparen.

Ett positivt förhandsbesked innebär att platsen kan bebyggas. Utformning, storlek och exakt placering hanteras i bygglovskedet. Ett positivt beslut innebär att en tomtplats för den nya byggnaden kan styckas av. Beslut om förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov, som görs inom två år från dagen för beslutet.

Ansökan om avstyckning görs därefter till Lantmäteriet,

Tel. 0771-63 63 63
kl 9.00-16.00.