Marklov

Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplanering. Olika regler gäller inom och utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Ansökan om marklov

Ansökan via e-tjänsten Bygga och bo

Markförändringar

Om du avser att förändra höjdläget på din fastighet inom detaljplanerat område med mer än 0,5 meter från ursprunglig marknivå på något ställe kräver åtgärden marklov. Observera att om du behöver bygga en stödmur är kan denna kräva bygglov. Du behöver inte marklov i samband med en byggnation då dessa förändringar av marknivåerna prövas i bygglovet. Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område krävs inte marklov för att ändra befintlig marknivå. Om markåtgärder ska genomföras inom strandskyddat område kan detta kräva dispens från strandskyddet.

Trädfällning och skogsplantering

I vissa detaljplaner anges utökad marklovsplikt för trädfällning eller skogsplantering. Detta för att kommunen vill skydda värdefulla träd. Observera att det krävs marklov för att ta ned värdefulla träd även om de är ruttna eller på annat sätt skadade.

Marklovansökan

Om du behöver söka marklov för schaktning eller fyllning krävs följande handlingar:

-          Ansökningsblankett

-          Situationsplan med berört område markerat och nya plushöjder angivna

-          Sektionsritning som redovisar befintliga och kommande marklinjer

-          Förslag till kontrollplan

Om du behöver söka marklov för trädfällning eller skogsplantering krävs följande handlingar:

-          Ansökningsblankett

-          Situationsplan med berört träd markerat, alternativt berört område som ska planteras

-          Skriftlig motivering till åtgärden

-          Förslag till kontrollplan