Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad. Däremot behöver du inte rivningslov för att riva bygglovbefriade åtgärder, som exempelvis skärmtak eller friggebodar. Utanför detaljplanerat område krävs aldrig rivningslov, däremot ska en rivningsanmälan göras till kommunen.

Om du ska ansöka om rivningslov krävs följande handlingar:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan med berörd byggnad markerad
  • Kontrollplan och inventering av rivningsmassor