Solfångare och solceller

Du behöver söka bygglov om en byggnad byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 

Ansökningsblankett

Dessa regler gäller inom område som omfattas av detaljplan.

Inom detaljplanerat område

Solfångare och solceller inom detaljplanerat område är bygglovbefriade om följande villkor uppfylls:

-          Upptar maximalt en yta om 15 kvm

-          Placeras i samma vinkel som takfallet och inte placeras över taknocken

-          Byggnaden inte är kulturhistoriskt värdefull

-          Detaljplanen inte anger att särskilt taktäckningsmaterial ska finnas

Vissa solfångare och solceller kan ha en bländande effekt varför det kan vara en god idé att informera sina grannar om den planerade åtgärden. Ett skriftligt medgivande från berörda grannar är att föredra.

Inom områdesbestämmelser

Solfångare och solceller inom område som omfattas av områdesbestämmelser kräver alltid bygglov oavsett storlek.

Utanför detaljplanelagt område

Inom område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte bygglov för solfångare och solceller. Observera att inom kulturhistoriskt värdefull miljö eller byggnad som omfattas av varsamhetskrav krävs bygglov.

Fristående solfångare och solceller

Solfångare och solceller som placeras fristående på mark kräver inte bygglov. Om solfångarna placeras inom strandskyddat område krävs dock en dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Bygglovsansökan

Om du behöver söka bygglov för solpaneler eller solceller krävs följande handlingar:

-          Ansökningsblankett

-          Fasadritning i skala 1:100

-          Takplan i skala 1:100

-          Konstruktionsbeskrivning

-          Förslag till kontrollplan