Solfångare och solceller

Enligt plan- och bygglagen, 9 kap 2 §, krävs generellt bygglov för ändring av byggnad om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. I vissa fall kan dock solfångare och solceller uppföras utan bygglov.

Dessa riktlinjer är framtagna för att informera om när det behövs bygglov och när det är bygglovbefriat.

Riktlinjerna gäller för en- och tvåbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader.

Riktlinjer för solfångare och solceller