Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan via e-tjänsten Bygga och bo

Strandskyddet har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller både på strand och i vatten och vanligen 100 meter från stranden, men vid vissa sjöar och vattendrag gäller 300 meter från strandlinjen. Kommunen har kartor som visar omfattningen av strandskyddet. I förnyat strandskydd från 1 juli 2009 anges att det alltid ska finnas en strandzon/passage på ett 10-tal meter som inte får bebyggas. Den allemansrättsliga tillgången till stränderna ska säkras. Fram till denna gräns kan ny fastighetsbildning ske.

Inom strandskyddade områden får man inte uppföra nya hus eller bygga någon annan anläggning (t ex en brygga) eller göra markutfyllnader. Man får inte heller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, t.ex. schakta, spränga, anlägga parkeringsplats, anlägga strandskoningar, muddra, vassröja, fälla mer än ett fåtal träd eller fälla träd av särskilt biologiskt värde (exempelvis ek) m.m. Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från strandskyddet. På din ansökan om strandskyddsdispens måste du förklara vilka av de angivna särskilda skälen som föreligger för just din planerade åtgärd.
En komplementbyggnad får inte byggas närmare strandlinjen än 25 m.

Särskilda skäl

Tomtplatsavgränsning

I de fall dispens lämnas ska byggnadsnämnden även besluta om tomtplatsavgränsning, d v s avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för det avsedda ändamålet. Beslutet medför att allemansrätten upphör inom detta område om byggnaderna kommer till stånd.