Olovligt byggande

Information om sanktionsavgifter enligt nya Plan- och bygglagen.

Den nya bygglagstiftningen, PBL som trädde i kraft 2 maj 2011 har ett helt nytt sanktionssystem med avgifter som är mycket högre än tidigare.

För kommunerna är det väldigt tråkigt att tvingas döma ut sanktionsavgifter, i de fall där byggherren inte har följt gällande lagstiftning, eftersom det kan det få enorma ekonomiska konsekvenser både för privatperson och företag.

Nytt med den nya lagstiftningen är att man måste få ett startbesked från byggnadsnämnden innan man kan påbörja byggnationen, och att man måste få ett slutbesked från byggnadsnämnden innan man får ta byggnaden i bruk.

I startbeskedet fastställs din kontrollplan, som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska göra det. Om byggnadsnämnden ska göra ett arbetsplatsbesök ska det också finnas med i kontrollplanen.

Ett slutbesked kan fås när du har visat att alla krav är uppfyllda. Åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked. Du kan få slutbesked även om det finns mindre avvikelser mot kontrollplanen.

Bruttoarea är summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor.
Avgifterna om man inte följer detta är mycket kännbara.

Avgifterna regleras i Plan- och byggförordningens nionde kapitel där det anges att de ska tas ut. Om man upprepar lagöverträdelsen, tas dubbla avgiften ut. Det högsta belopp som får dömas ut är 50 prisbasbelopp.