Taxor och avgifter

För bygglov/startbesked och andra tillstånd tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt fastställd taxa i kommunfullmäktige. Inom detaljplanerade områden tillkommer ofta en planavgift. Avgifter tas även ut för nybyggnadskarta och utstakning. När du bestämt dig för vad och hur stort du vill bygga, kontakta handläggare på stadsarkitektkontoret som kan tala om vilka avgifter som gäller för just ditt ärende.

OBS! Vid ett återkallande av en ansökan som är diarieförd, tas en avgift ut motsvarande 10% av avgiften för åtgärden.

Särskilt viktigt är att, om du bor inom detaljplanelagt område, där planen är upprättad från 1/7 1987 och framåt, ta reda på hur stor planavgiften blir i det specifika ärendet. Planavgift tas ut i samband med att man utnyttjar den byggrätt som fastigheten erhållit efter planläggning. Avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen haft i samband med planarbetet och är en stor del av avgifterna i samband med bygglov. Kontakta din bygghandläggare för att få information om avgiften.

Byggnadsnämndens taxa