Riskträd

En vanlig anledning till att åtgärda träd är oron för att trädet kan orsaka person- eller sakskada och att man som fastighetsägare eller förvaltare då kan bli skadeståndsskyldig. Skadestånd kan bli aktuellt i fall där en fastighetsägare eller förvaltare inte har förebyggt skada på ett rimligt sätt. Oförutsebara händelser eller olyckor, som att kraftig vind fäller ett friskt träd, leder däremot normalt inte till skadestånd (8 kap 15 § plan- och bygglagen).

Som fastighetsägare eller förvaltare har man alltså ett ansvar att förebygga skada. Det innebär att man har en skyldighet att skaffa sig kunskap om träden genom att utföra en riskbedömning samt att förhindra att skada uppkommer genom praktiska åtgärder eller genom varningar (8 kap 15 § plan- och bygglagen). Ju större sannolikheten är för skada och ju större skada som kan uppkomma, desto högre blir kravet på förebyggande åtgärder. Fysiska åtgärder på träden kan vara viktavlastning eller borttagning av farliga delar av trädet eller nedtagning av hela trädet. Den som utför riskbedömning och åtgärder bör ha relevant utbildning, kunskap och erfarenhet.

Om du uppmärksammat ett potentiellt riskträd på en fastighet tillhörande Ekerö kommun anmäls detta till kommunen via Ekerö Direkt. Kommunen skickar då ut en expert (arborist eller motsvarande) som gör en bedömning av trädet. Om trädet bedöms utgöra en risk vidtas lämpliga åtgärder.