Rötter och grenar från grannens träd

Innan du börjar är det viktigt att du försäkrar dig om att träden i fråga står på din fastighet.  Du får aldrig skada eller ta ned träd på någon annans tomt eller fastighet, oavsett om marken ägs av en privatperson, en samfällighetsförening eller kommunen. Om man fäller träd på någon annans mark kan brottsrubriceringen bli grov skadegörelse.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppstår (8 kap 15 § plan- och bygglagen). När det gäller träd kan det hända att rötter och grenar tränger in på en grannfastighet och att detta medför en olägenhet för fastighetens ägare. Som olägenhet räknas till exempel skada på fastigheten eller begränsningar i tillgängligheten, men däremot inte att trädet enbart skymmer utsikt, fäller löv eller skuggar. Om ett träd utifrån lagstiftningen bedöms utgöra en olägenhet ska ägaren till trädet först ges möjlighet att åtgärda problemet (3 kap 2 § jordabalken). Vill ägaren inte göra detta har grannen rätt att ta bort de grenar eller rötter som medför olägenheten på egen bekostnad men inte fälla själva trädet.