Skyddade träd och trädmiljöer

Att skada eller fälla skyddade träd är inte tillåtet. Innan du börjar är det därför viktigt att du försäkrar dig om att träden i fråga inte är skyddade enligt lag. Det är den som fäller, eller på annat sätt skadar, ett träd som är skyldig att skaffa sig den information som krävs för att säkerställa att man inte bryter mot lagen. Observera att även skadade, sjuka och döda träd kan vara värdefulla och skyddade. Nedan följer en sammanställning av de skydd som finns och vad de innebär.

Särskilt skyddsvärda träd

Om man planerar att fälla eller beskära särskilt skyddsvärda träd (se definition nedan) måste man först rådgöra med länsstyrelsen genom ett samråd (12 kap 6 § miljöbalken). Detta gäller även särskilt skyddsvärda träd som står på tomtmark. Länsstyrelsen har rätt att ställa krav på hur en åtgärd ska utföras och kan i vissa fall helt förbjuda en åtgärd om det behövs för att skydda naturmiljön. 

Till särskilt skyddsvärda träd räknas jätteträd (träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd), mycket gamla träd (gran, tall, ek och bok äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år) och grova hålträd (träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam). Till skyddsvärda träd räknas även t.ex. askar som visar immunitet mot askskottsjukan och träd som hyser rödlistade eller fridlysta arter. Vissa trädarter är fridlysta i Stockholms län (avarönn och norskoxel). För att fälla en fridlyst art krävs dispens från länsstyrelsen (7 § artskyddsförordningen).

Läs mer om samråd om åtgärder som berör särskilt skyddsvärda träd på Naturvårdsverkets hemsida.

Trädfällningsförbud och marklov för trädfällning

För att skydda värdefulla träd har länsstyrelsen beslutat om trädfällningsförbud inom vissa områden. Även kommunen har i vissa detaljplaner och byggnadsplaner beslutat om utökad marklovsplikt för trädfällning av samma skäl. Inom dessa områden är det förbjudet att fälla träd, men man kan ansöka om tillstånd att fälla träd, så kallat marklov, hos kommunen om det finns särskilda skäl. Detta gäller även sjuka eller på annat sätt skadade träd.  

Läs mer om marklov och hur man ansöker om marklov här.

Biotopskydd

Alla alléer och trädrader i kommunen omfattas av ett generellt skydd och det är förbjudet att skada eller avverka träd i dessa biotoper (7 kap 11 § miljöbalken). Det finns även fyra stycken biotopskyddsområden i Ekerö kommun som är inrättade av Skogsstyrelsen som omfattas av samma förbud. Aktuella biotopskyddsområden hittas i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från biotopskyddet. När det gäller alléer och trädrader söker man dispens hos länsstyrelsen och när det gäller åtgärder i eller i anslutning till biotopskyddsområden hos Skogsstyrelsen. Läs mer om det generella biotopskyddet och hur man ansöker om dispens.

Naturminnesskydd

Ekerö kommun har ett antal naturminnen som inrättats av länsstyrelsen. Dessa naturminnen utgörs av 25 ekar (varav de flesta på Gällstaö), en tall, en gran, en alm, två aplar samt en insektslokal på Kärsö. Varje naturminne har specifika föreskrifter, men för träden gäller i allmänhet att de inte får fällas eller skadas och att man heller inte får utföra åtgärder (till exempel grävning och utfyllnad) i trädets omedelbara närhet som kan skada detta (7 kap 10 § miljöbalken). Länsstyrelsen kan ge dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl.

Läs mer om naturminnen och hur man ansöker om dispens. Aktuella naturminnen i Ekerö kommun kan hittas i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Naturreservat och Natura 2000-områden

Runt om i Ekerö kommun finns ett antal naturreservat och Natura 2000-områden som inrättats av länsstyrelsen. I beslutet om bildande av ett naturreservat eller Natura 2000-område anges de föreskrifter som gäller, t.ex. förbud mot avverkning av träd (7 kap 4-8 , 27-29 §§ miljöbalken). Även åtgärder som sker utanför ett skyddat område men som påverkar naturen i det skyddade området kan vara förbjudna. Länsstyrelsen kan ge dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och om intrånget i naturvärdet kompenseras.

Läs mer om naturreservat och Natura 2000-områden samt hur man ansöker om dispens. Aktuella naturreservat och natura 2000-områden i Ekerö kommun kan hittas i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Strandskydd

Strandskyddet har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller vanligen 100 meter från strandlinjen i båda riktningar (inåt land och ut i vattnet), men på många håll i Ekerö kommun är skyddet utökat till 300 meter. Inom strandskyddade områden får man inte vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter som att t.ex. fälla mer än ett fåtal träd eller fälla enskilda träd av särskilt biologiskt värde (se Särskilt skyddsvärda träd ovan) (7 kap 13-18 §§ miljöbalken). Dispens från strandskyddet kan sökas hos kommunen. Om det finns särskilda skäl får en dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.

Läs mer om strandskyddet samt hur man ansöker om dispens här.