Trafiksäkerhet

En vanlig anledning till att åtgärda träd är oro för att trädet kan orsaka skada eller utgöra en risk för andra. Det är viktigt att man som fastighetsägare känner till vilket ansvar och vilka skyldigheter man har.

Träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen, men det finns risk att de breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken. Som fastighetsägare har man ett ansvar för trafiksäkerheten (8 kap 15 § plan- och bygglagen). Därför är det viktigt att vegetation inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter samt för skyltar och vägmärken. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan vegetation för gående och fordon. Uppstår det olägenheter för trafiken kan Byggnadsnämnden ålägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet.

I plan- och bygglagen finns ingen exakt reglering av vilka sikt- eller höjdmått som gäller för växtlighet invid väg. De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting utifrån praktiska erfarenheter, tillämpliga rättsfall och Trafikverkets rekommendationer vid vägutformning.

Läs mer om trafiksäkerhet och kommunens rekommendationer här.