Medborgardialog om Stenhamra

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete för Stenhamra centrum. Syftet är att pröva förutsättningarna för förtätning av bebyggelse med bostäder och butiker, få utökad kvalitet på grönområden samt öka liv och rörelse på ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek och livsmedelsbutik. Vidare undersöks möjligheterna för omdisponering av parkeringsytor samt tydligare stråk för gående och cyklister. 

Vid framtagandet av en detaljplan utreds platsen för att se så att planläggningen är lämplig sett till platsens förutsättningar och egenskaper. För Stenhamra centrum är ett steg i denna utredning medborgardialogen. Dialogen syftar till att undersöka medborgarnas perspektiv på centrumet och dess förändring, vilka behov som finns samt att få reda på platsspecifik kunskap om platsen. 

Det är med stor entusiasm vi nu öppnar upp och bjuder in till denna dialog som vi hoppas ska generera mycket kunskap och bidra till en god utveckling av Stenhamra centrum! 

Medborgardialog 7-8 december

Lördagen den 7 december och söndagen den 8 december (kl. 09.00-12.00 och kl.14.00-17.00) arrangeras fyra dialogtillfällen om detaljplanen för Stenhamra centrum. Dialogen hålls på Söderströmsgården i Stenhamra. Varmt välkommen att anmäla dig till ett av dessa! Till dialogen bjuder vi in privatpersoner, föreningsrepresentanter, affärsidkare, tjänstemän och förtroendevalda från Ekerö kommun. 

ANMÄL DIG TILL DIALOGEN GENOM ATT KLICKA HÄR

Vid dialogen kommer de olika perspektiv som finns på hur Stenhamra centrum bäst kan utvecklas att diskuteras. Ambitionen med dialogen är att synliggöra alla perspektiv och att enas kring ett antal rekommendationer för detaljplanen. Rekommendationerna kommer tillsammans med ekonomiska aspekter, lagstiftning och expertkunskap att utgöra en grund för den detaljplan som arbetas fram.

Inför dialogtillfällena har vi arrangerat ett 20-tal perspektivinsamlingsmöten. Vi har då träffat föreningar, affärsidkare, förtroendevalda, skolungdomar och andra intressentgrupper. En sammanställning av alla perspektiv som fångats upp vid dessa möten kommer att skickas ut inför dialogtillfällena tillsammans med en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan.

Har du frågor om dialogen så hör gärna av dig till: dialogstenhamra@ekero.se

Sista datum för att anmäla sig till dialogtillfällena är den 1 december.

Vad är medborgardialog? 

Medborgardialog är en metod som används för att tillvara på medborgares perspektiv och åsikter. Syftet med dialogen är att skapa ett bättre planerings- och beslutsunderlag samt att olika perspektiv ska mötas för att på så vis skapa förståelse dem emellan.

I den här dialogen kommer representanter från Ekerö kommun möta invånare i Stenhamra och andra intressenter för att samtala kring Stenhamra centrum, hur platsen fungerar idag, vad som är bra och mindre bra samt vilka behov som finns.

Genom medborgardialogen är ambitionen att den platsspecifika kunskap som invånarna i Stenhamra besitter tillsammans med övriga planeringsförutsättningar ska bidra till en hållbar stadsplanering som möter de olika behov som finns.

I höst finns det möjlighet för dig att delta vid ett eller flera av våra dialogtillfällen. Vid dessa tillfällen har du möjlighet att dela med dig av ditt perspektiv, få kunskap om andras, bidra till gemensamma förslag kring planarbetet i Stenhamra och få information kring det fortsatta arbetet

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och bebyggas inom det angivna planområdet. Planhandlingarna består av en plankarta och en planbeskrivning. Kartan anger vad som får göras och byggas medan planbeskrivningen beskriver platsens förutsättningar, förändringar samt förväntade konsekvenser av förändringen. Planbeskrivningen förklarar även planens syfte och vilka avvägningar som gjorts. Ett detaljplaneförslag arbetas fram av kommunens tjänstemän på Planenheten vid Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Dess antagande beslutas av Kommunfullmäktige.

När en detaljplan tas fram behöver den aktuella platsen utredas inom en rad olika områden i syfte att se vad platsen är bäst lämpad för och klarar av. Exempel på saker som utreds är dagvattenhantering, natur- och kulturmiljö samt markens bärighet för eventuell bebyggelse. Genom medborgardialog får berörda medborgare, redan under utredningsfasen, berätta om sina behov och förväntningar.

Planområdets förutsättningar baserat på gjorda utredningar och de planerade förändringarna sammanställs till ett planförslag där det går att läsa vilken typ av åtgärd som är planerad inom det aktuella området. Planförslaget går sedan ut på samråd efter att Kommunstyrelsen har godkänt det. Allmänheten, myndigheter samt andra sakägare får då möjlighet att yttra sig om samrådsförslaget.

Efter samrådet behandlas och besvaras inkomna yttranden. Planförslaget kan komma att justeras och går efter Kommunstyrelsens godkännande ut på granskning. De som berörs av planförslaget ges då återigen möjlighet att yttra sig. Efter avslutad granskning bearbetas inkomna yttranden ytterligare en gång och planförslaget kan komma att justeras något.

Detaljplanen kan sedan antas av Kommunfullmäktige. Efter antagandet finns ett utrymme på tre veckor att överklaga planen. I det fall planen överklagas går ärendet vidare till domstol. I det fall planen inte överklagas vinner den laga kraft och bygglov eller andra åtgärder i enlighet med planen kan ske.