El

Elnät

I början på år 2011 blev Ekerö Energi en integrerad del av bolaget Fortum. År 2015 sålde Fortum sin elnätsverksamhet. Det nya elnätsbolagets namn är Ellevio. För mer information se Ellevios webbplats.

Elbil

Allt fler väljer hybrid eller elbilar när det är dags att byta bil.  Elbilar har låg driftkostnad och orsakar inga direkta växthusgasutsläpp i drift, och utsläppen förblir små om miljöcertifierad el används i uppladdning av fordonsbatteriet.  Tänk dock på att nya el- och hybridbilar har ett stort miljömässigt fotavtryck, och den största miljönyttan från el och hybridbilar kommer när en gammal bil byts ut och är återanvänd i stor grad. 

Fixa laddplats

Ekerö har medverkat i ett projekt där vägledning har tagits fram för hur enskilda individer och bostadsrättsföreningar kan installera laddplatser för elbil, varifrån man kan söka stöd och hur mycket det kan kosta.

Ett antal seminarier har arrangerats för att presentera projektet och ordna möten med leverantörer. 

Mer information om projektet, seminarier och anmälning finns här: Energirådgivningen

Solkartan

Solkarta för Ekerö kommun

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Ekerö kommun har tagit fram en solkarta till dig som privatperson, förening eller företagare i kommunen. Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Solkartan är en satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL. För att bedöma potentialen för solel och solvärme beräknas solstrålningen med hjälp av meterorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre.

Solkartan är även ett värdefullt hjälpmedel för kommunens verksamheter i arbetet med att jobba för ett mer hållbart samhälle. En ökad användning av förnybar, egenproducerad, klimat- och miljövänlig energi går i linje med kommunens Energiplan, läs mer här: Kommunens energiplan

Såhär använder du solkartan

Klicka på den fastighet i solkartan som du är intresserad av för att få en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år.

Genom att ange arean för installerad takyta kan du även avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Kartan tar inte hänsyn till skuggningseffekter från träd och annan vegetation, utan endast skuggning från andra byggnader och föremål på byggnader såsom skorstenar.

Gå till kartan

För att installera solpaneler på byggnader i tättbebyggt område behövs oftast bygglov, eftersom panelerna innebär en yttre förändring av byggnaden. Kontakta därför alltid bygglovskontoret som kan svara på om och när bygglov behövs.

På Energi och klimatrådgivningen hemsida finns bland annat faktablad om solel och solvärme, en steg-för-steg-guide för installation av solceller, goda exempel och nyttiga länkar.

OBS: En del fastigheter kan sakna information om solinstrålning. Dessa har antingen byggts efter att laserskanningen utförts eller så har lutning och solexponering av taket inte kunnat fastställas på grund av bristande höjdinformation. I vissa fall har takets material bidragit till att laserstrålarna absorberats istället för reflekterats, vilket medfört att väldigt lite eller ingen höjddata kunnat fångas.