Baskarta

Baskartan är digital och finns över vissa delar över kommunen, främst över tätorterna. Den framställs dels genom inmätning och dels genom kartering från flygbilder. Baskartan används som underlag för bl a planering och projektering.

Baskartan innehåller markdetaljer som byggnader, gator, stigar, staket och belysningsstolpar. Dessutom redovisas fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, ägoslagsgränser samt nivåkurvor på kartan.

Utdrag ur baskartan

Ibland kan du behöva en karta över din tomt om du ska göra förändringar som kräver tillstånd från kommunen t ex vid ansökan om bergvärme eller vid mycket enkla bygglov. Då kan du köpa ett utdrag ur baskartan.

Blankett för kartbeställning/baskarta