Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt hus eller bara göra en tillbyggnad på befintligt hus behöver man en nybyggnadskarta. Även vid andra åtgärder som du gör på din tomt kan du behöva en nybyggnadskarta.

 

Varför behöver jag en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är det underlag som bygglovsökanden redovisar önskad byggnadsåtgärd på. Kartan med den inritade ny- eller tillbyggnad kallas för situationsplan. Situationsplanen används av bygglovhandläggaren som underlagsmaterial i samband med beslut om bygglov. Kartan har även en viktig och underlättande funktion vid utsättning och lägeskontroll av byggnaden.

Om situationsplanen inte är baserad på n nybyggnadskarta försvårar det hanteringen av ärendet och bygglovhandläggaren får svårt att tolka förutsättningarna som gäller för bygglovet och saknar därför i många fall ett komplett beslutsunderlag.

När behöver jag en nybyggnadskarta?

I samband med att du söker bygglov av huvudbyggnad ska alltid en situationsplan skickas med. En situationsplan baserad på nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall, t ex vid tillbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnad eller byggnation nära fastighetsgräns.

Innehåll

Nybyggnadskartan redovisar bl a befintliga byggnader med sockelhöjder, fastighetens gränser med mått och koordinater, höjdkurvor, markhöjdspunkter, väghöjder, höjdfix, luftledningar och VA-anslutningar. Även andra uppgifter som gällande detaljplanebestämmelser, areal och officialrättigheter för fastigheten redovisas. Nybyggnadskarta upprättas i skala 1:500.

Vilken typ av nybyggnadskarta behöver jag?

Kartan finns i tre utföranden A, B och C. En fullskalig karta  A ska alltid upprättas när du bygger nytt bostadshus eller gör andra stora åtgärder på din tomt.

Byggnadsnämndens riktlinjer för nybyggnadskarta

Följande riktlinjer för krav för nybyggnadskarta ska gälla:

1. Fullständig nybyggnadskarta (A) krävs alltid vid nybyggnationer av enbostadshus och fritidshus.

2. Fullständig nybyggnadskarta (A) krävs alltid vid fristående nybyggnationer, t ex industribyggnader, skolor, förskolor, stall och ridhus m fl.

3. På kuperade fastigheter kan  nybyggnadskarta (B) komma att krävas även för mindre byggnadsåtgärder (såsom komplementbyggnader, tillbyggnader eller Attefallsåtgärder) efter bygghandläggarens bedömning.

4. Vid uppförande av mindre byggnadsåtgärder (såsom komplementbyggnader, tillbyggnader eller Attefallsåtgärder) gränsnära kan en nybyggnadskarta (C) komma att krävas efter bygghandläggarens bedömning.

Taxa för nybyggnadskarta.

I det fall bygglovåtgärden bedöms som minimal kan en beställning ur kommunens baskarta vara tillräcklig för handläggningen.

 

 Om din bygglovåtgärd anses vara minimal kan man beställa ett utdrag ur kommunens baskarta över sin fastighet. Läs mer om baskarta.

Är du osäker vilken typ av karta som behövs för din bygglovsansökan, kontakta din bygglovhandläggare för mer information.

Leverans och beställning

Tänk på att vi behöver upp till 8 veckor på oss för att producera en nybyggnadskarta så beställ den i god tid!

Vi levererar kartan som pdf- eller dwg-fil.