Ekerö och Helgö

Översiktsbild Asknäs bussgata

Asknäs Bussgata

En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö.

Ekerö centrum
En stor satsning görs för att få ett fortsatt attraktivt centrum vid Tappström.

Ekerö strand
Öster om det befintliga bostadsområdet(Erskineområdet) i centrum planeras det för nya bostäder...

Hagens backe/Roshagen
I den norra änden av Hagens backe, på östra Ekerö, planeras för drygt 10 nya villor...

helgo_etapp3

Helgö etapp 3, Gammelgårdsudden

Uppdrag om detaljplaneläggning finns för den västra delen av Helgö, motsvarande etapp 3 i utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Kaggeholms folkhögskola
Kaggeholms folkhögskola ligger längst västerut på Helgö. Här föreslås fler bostäder i anslutning till folkhögskolan.

Kommunhuset
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Syftet med planläggningen är en utveckling av centrum med handel, service, verksamheter och bostäder.

Lundhagens strand
Nya bostäder prövas utmed Lundhagens strand samtidigt som delar av marken ska bli allmänt tillgängliga.

Nibbla koloniområde
Ett tillägg till detaljplan för Nibbla koloniområde arbetas fram för att reglera gällande bebyggelse. Ingen ny bebyggelse föreslås

Nuvarande SL-depå, Ekerö centrum
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Syftet med planläggningen är en utveckling av centrum med handel, service, verksamheter och bostäder. 

Plankarta Närlunda Trädgård

Närlunda trädgård

Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Stavsund camping
I Stavsund utreds förutsättningarna för en campingplats med plats för husvagnar, tält och stugor.

Träkvista torg
Träkvista torg är ett lokalt centrum där Jungfrusundsvägen möter Ekerövägen. Här finns behov av att utveckla centrumet med ytterligare lokaler men även bostäder.

Karta över Björkuddsvägen

  Björkuddsvägen

Syftet med plantillägget är att justera plankartan så att den överensstämmer med det bebyggda området samt att underlätta hanteringen av tillbyggnadsärenden.