Närlunda trädgård

I Närlunda, centralt i Ekerö tätort, planeras för nya bostäder på platsen för tidigare handelsträdgård (Jannes blommor).

Närlunda trädgård

Bakgrund

På fastigheterna som detaljplanen i huvudsak utgörs av, har handelsträdgård bedrivits sedan lång tid. Önskemål har inkommit från fastighetsägarna om att marken istället ska kunna bebyggas med bostäder.

Vad är det som planeras?

Syftet är att pröva förutsättningarna för småhusbebyggelse i form av rad-eller kedjehus, samt att bevara och förbättra grönytor inom planområdet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Närlunda 5:2, 5:35 m fl.

Diarienr: PLAN.2009.30.214

Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

 

Läget just nu

En samrådshandling har varit ute på samråd under perioden 23 september – 21 oktober 2016. Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 21 oktober 2016.

Just nu sammanställs de yttranden som inkommit under samrådet i en så kallad samrådsredogörelse. Nästa steg i planprocessen är granskning.

Läs mer om planprocessen