Nibbla koloniområde

En ändring av detaljplanen för Nibbla koloniområde arbetas fram för att reglera gällande bebyggelse. Ingen ny bebyggelse föreslås.

 Ortofoto över Nibbla koloniområde

Bakgrund

Byggnadsplan för området fastställdes 1951. Enligt beskrivningen till planen avses marken användas för koloniträdgårdsändamål. Större delen av åkermarken har föreslagits uppdelas i kolonilotter avsedda att utarrenderas. Stranden, strandängen och bergspartiet har föreslagits utgöra allmän park. Vissa områden inom bergspartiet har dock avsetts för kolonistugor utan tillhörande trädgård, avsedda för äldre kolonister. Vidare har området föreslagit för handelsbod, kiosk, dansbana och gemensamma uthus. Den västligaste delen av planområdet undantogs från fastställelse.

Vad är det som planeras?

Syftet med detta tillägg är att utöka byggrätten något för att anpassa detaljplanen till utförda tillbyggnader och uthus, samt att reglera antalet fastigheter inom området. I samband med tillägget görs en översyn av större tillbyggnader utan bygglov. Tillägget syftar även till att förtydliga att området inte får styckas i flera fastigheter samt vissa utformningsbestämmelser införs.

Planinformation

Formellt namn: Ändring av detaljplan för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 (Nibbla koloniområde)
Diarienr: PLAN.2014.8.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

 

Läget just nu

Detaljplanen var på samråd mellan 3 mars och 24 mars 2017.

Nästa steg i planprocessen är granskning.

För mer information om detaljplanen kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.