Färingsö

Färingsö trä

Ytterligare småindustriverksamhet planeras intill Färingsö Trä...

Hästhagen i Svartsjö
Ytterligare bostäder föreslås vid Hästhagen i Svartsjö.

Tufa Marin, fastigheten Ilända 1:6
Komplettering av nya bostäder och utveckling av Tufa Marins varvsverksamhet föreslås. Planarbete pågår

Program för Kungsberga
Stadsarkitektkontoret har tagit fram ett program för Kungsberga.

Kungsberga 1:34 (Sörgården)
Kungsberga 1:34 ingår i programmet för Kungsberga.

Kungsberga 12:74 (Jäsängen)
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Mörby 1:44
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Norra Enlunda

Detaljplan utarbetas i syfte att bygga ut vatten och avlopp samt möjliggöra för ytterligare bostäder och verksamheter i området.

Sjöhäll
I Sjöhäll, ca 500 meter sydväst om Stenhamra centrum, planeras det för nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus...

Skå-Edeby 4:10 (Skå golfbana)
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Skå-Eneby 3:7 (Troxhammar golfbana)
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Skå industriområde
Utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning.

Stenhamra centrum
 I Stenhamra görs en satsning för utveckling av centrum med olika typer av bostäder genom nyexploatering med lägenheter för bl.a. äldreomsorg...

Stjärtnäs, Skå
Ny detaljplan i Stjärtnäs ska möjliggöra utbyggnad av kommunalt avlopp och förtätning av bostäder.

Svanhagen/Söderberga
Detaljplan utarbetas i syfte att bygga ut vatten och avlopp samt kompletterande bostäder och verksamheter i området.

Troxhammar 8:1
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Vårdagsvägen i Mörby
Vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen planeras det för 10-15 nya villatomter.

Söderberga ortofoto

Söderberga

Detaljplan utarbetas i syfte att bygga ut vatten och avlopp samt kompletterande bostäder i området.

Ettans väg ortofoto

 Ettans väg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att nya bostäder kan byggas inom området och att dessa, samt befintliga bostäder, ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

Bild på bussdepån

Ändring av detaljplan för Enlunda bussdepå

Kommunen tar fram en ändring av detaljplanen för Enlunda bussdepå.