Översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida utveckling. Planen är inte juridiskt bindande.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om Översiktsplanering.

Översiktsplan för Ekerö kommun till år 2015 – med sikte på år 2030

Stockholmsregionen och Mälardalen växer och knyts samman. Ekerö kommun är en av de snabbast växande kommunerna i regionen och under den senaste tioårsperioden har enbart Värmdö och Vaxholm haft en större procentuell ökning av antalet permanentbostäder än Ekerö i länet. Fler och fler upptäcker därmed de fördelar och den livskvalitet som Ekerö kommun erbjuder. Närheten till storstaden, de intresseväckande natur- och kulturmiljöerna samt Mälaren är gynnsamma förutsättningar för att erbjuda attraktiva boende- och livsmiljöer – och som leder till en långsiktigt positiv utveckling i kommunen.

 

Översiktsplanen belyser att Ekerö kommun påverkas av ett ökande bebyggelse- och befolkningstryck vilket även ökar trycket på naturen. Den framtida förändringen måste dock ske varsamt, så att vår kommunalekonomi, transportinfrastruktur, natur- och kulturmiljö eller Ekerös identitet inte äventyras. Kommunens vision är att behålla sin karaktär av natur- och kulturbygd – Kulturens övärld, och att utvecklas med försiktighet och omtanke. I översiktsplanen framförs att den största satsningen på utbyggnad av bostäder ska ske inom Tätortsbandet, från Ekerö centrum med Träkvista och Sandudden via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra. Detta då området har bra förutsättningar för utveckling med goda kommunikationer och väl utvecklad service.

Översiktsplanen behandlar vidare bland annat Ekerös roll i omvärlden, riksintressen, naturmiljöer, kulturmiljöer, anspråk på markanvändning, utbyggnadsområden, bebyggelseriktlinjer m.m. Översiktsplanen för Ekerö kommun antogs av Kommunfullmäktige den 13 december 2005.

Aktualitetsförklaring

Den 25 maj 2010 tog Kommunfullmäktige beslutet att översiktsplanen ska fortsätta gälla, det vill säga ett beslut om planens fortsatta aktualitet.