Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS-utredning

Ekerö kommun utreder möjligheten för så kallade LIS-områden inom Ekerö kommun. LIS-områdenas syfte är att möjliggöra för t ex ny campingplats på Adelsö, utveckling av färjelägen och hamnar m.m. Utveckling av sådant som behöver ligga nära Mälaren. Inom dessa områden kan landsbygdsutveckling vara ett skäl att göra anläggningar inom mark där strandskydd gäller. Syftet med LIS-områden är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden.

LIS-områden kan framförallt pekas ut i områden som har god tillgång till strandområden och där man kan bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och utan att djurlivet och växtlivet påverkas negativt.

LIS-utredningen är nu ute på remiss och finns tillgänglig här på kommunens hemsida under samrådstiden 9 maj – 22 juni 2017.

Eventuella synpunkter på föreslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 22 juni 2017 under adress: Ekerö kommun, Kommunstyrelsen, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan också skickas till kommunstyrelsen@ekero.se