Naturinventering

Naturinventeringen är främst en faktabas och ett underlagsmaterial. Områdesgränserna är därför inte exakta. Naturområdenas status, eventuella behov av förstärkt skydd, skötsel och andra önskvärda åtgärder eller hänsynstaganden redovisas. Inventeringar av nyckelbiotoper, sumpskogar, våtmarker, ädellövsskog samt ängs- och hagmarker m m har utgjort underlag till kommunens naturinventering. Inventeringen är emellertid ingen totalinventering så fler områden med höga naturvärden kan finnas. Statusen på de områden kan också ha ändrats, t ex på grund av ändrad markanvändning eller skötsel. Därför bör naturinventeringen kontinuerligt uppdateras. Inför varje exploateringsprojekt eller övriga förändringar av markanvändningen bör en fördjupad inventering av naturvärden övervägas.

Klicka på bilden för att komma till naturinventeringen.

Karta