Trafikplan

Ekerö kommun har utarbetat en ny trafikplan. Trafikplanen är ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. Planen ska ge styrande principer för hur vi ska prioritera i stora och små beslut som rör kommunens trafikförsörjning.

Trafikplanen är nu ute på remiss och finns tillgänglig här på kommunens hemsida under samrådstiden, 9/12 2016 till och med 17/2 2017.

Eventuella synpunkter på föreslagen trafikplan skall vara kommunen tillhanda senast den 17/2 2017 under adress: Ekerö kommun, Kommunstyrelsen, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan också skickas till kommunstyrelsen@ekero.se