Radon

Mätsäsongen startar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. Mätningen måste pågå minst två månader (60 dagar), men helst tre, för att få ett årsmedelvärde.  

Information

Höga radonhalter kan skada din hälsa. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluften när det gäller utvecklandet av lungcancer.

Radonhalten kan variera kraftigt mellan olika hus som ligger i samma område, det kan även variera mellan olika lägenheter i en och samma fastighet.

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Om du ägar ett flerbostadshus eller tillhör en bostadsrättsföreningar är mätmetodiken annorlunda än för en villa och placeringen av dosor beror på lägenheternas placering i huset. Kontakta gärna miljökontoret för att diskutera lämplig placering.

Läs mer här: Länk till strålskyddsmyndigheten

Mäta radon

Mätsäsongen startar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. Mätningen måste pågå minst två månader (60 dagar), men helst tre, för att få ett årsmedelvärde. Absolut sista dagen för att påbörja en mätning är den 1 mars.

Vi rekommenderar alla som inte tidigare mätt, eller har en mätning äldre än tio år, att mäta radongashalten i bostaden.

Efter en renovering bör även en radonmätning genomföras eftersom små sprickor eller andra otätheter kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken. Mätningar visar att radonhalterna kan variera kraftigt mellan grannar, även i likartade hus och till och med i radhuslängor.

Beställa mätning

Väljer du att mäta via Ekerö kommuns upphandling med företaget Radea kostar det från 290 kr per mätpaket och då får kommunen automatiskt en kopia av mätresultatet. Beställ här: Länk till Radea

Eller ring Radea på tel: 08-574 300 00.

Vill du inte beställa via kommunens upphandling finns ackrediterade laboratorier på Swedac’s hemsida länk: Länk till Swedac

Slutbesked vid nybyggnad

För att få ett slutbesked för ditt nybyggda hus behöver du genomföra en långtidsmätning.

Rikt- och gränsvärden

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta åtgärder. Bidraget för radonsanering upphörde att gälla 2014. Mer om åtgärder kan du läsa om på Boverkets hemsida, www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/radon/