Naturområden, naturreservat

Endast ett fåtal av kommunens natur- och friluftsområden är formellt skyddade. I ”Naturinventering Ekerö kommun 2002” redovisas områden med naturvärden som bedömts vara viktiga för kommunen och dess invånare.

Naturinventeringen är främst en faktabas och ett underlagsmaterial. Områdesgränserna är därför inte exakta.  Även områden som är intressanta ur regionalt eller nationellt perspektiv redovisas. Naturområdenas status, eventuella behov av förstärkt skydd, skötsel och andra önskvärda åtgärder eller hänsynstaganden redovisas. Inventeringar av nyckelbiotoper, sumpskogar, våtmarker, ädellövsskog samt ängs- och hagmarker m m har utgjort underlag till kommunens naturinventering. Inventeringen är emellertid ingen totalinventering så fler områden med höga naturvärden kan finnas. Statusen på de områden, om finns med, kan också ha ändrats, t ex på grund av ändrad markanvändning eller skötsel. Därför bör naturinventeringen kontinuerligt uppdateras. Inför varje exploateringsprojekt eller övriga förändringar av markanvändningen bör en fördjupad inventering av naturvärden övervägas.

Länk till naturinventering 2002

Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Läs mer om de naturreservat i Ekerö kommun som länsstyrelsen har bildat.

Lovö naturreservat

Under våren år 2014 fattade länsstyrelsen beslut om Lovö naturreservat i Ekerö kommun. Naturreservatet består av de större öarna Lovön, Kärsön och Fågelön med omkringliggande mindre öar. Sammanlagt omfattar reservatet drygt 3 000 hektar varav cirka 2 000 hektar är land. Med sitt centrala läge, historiskt sammanhängande odlingslandskap med kontinuitet sedan järnåldern och samband med Drottningholms slott samt sin varierade natur är Lovö sedan länge en viktig del av länets grönstruktur.

Här kan du läsa mer om Lovö naturreservat