Naturvård

Kommunen arbetar för att värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att säkerställa naturfrågorna i allt planeringsarbete och att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Kommunen verkar för att den biologiska mångfalden ska värnas och vårdas även genom skötselåtgärder t.ex. restatureringsarbeten vid Svartsjöviken, gallringsarbeten i strandskogen längs stigen i Västra Sandudden med hänsyn till vattenväxten småsvalting och skogsskötsel för att vårda gamla träd i Ekebyhovsparken och på Jungfrusundsåsen samt för att inrätta naturreservat på Jungfrusundsåsen.

Länets delmål till 2010 om att förlusten av biologisk mångfald vara hejdad uppnåddes inte. Analyser på nationell nivå visar också att andelen hotade arter inte minskar. Generellt måste arbetet med att skydda och sköta områden vidareutvecklas och kompletteras med ett landskapsperspektiv, vilket är särskilt viktigt i skenet av klimatförändringen. Att underlätta spridning av arter mellan olika områden – både på land och i vattenmiljöer – kan vara avgörande för om arterna ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga populationer.