Vy, Sandudden, foto:Anja Ödman

Sanduddens sandmiljöer

Ekerö kommun har blivit beviljade medel från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att driva ett spännande naturvårdsprojekt i Sandudden med namnet Sanduddens sandmiljöer. Projektet pågår mellan år 2014 och mitten av år 2017. Projektet är tänkt att förstärka grönområdenas värde för friluftslivet och samtidigt ta vara på den unika natur som finns i området.

Logga för LONA

Sandudden och dess natur

Sandudden är ett nybyggt bostadsområde i en nedlagd sand- och grustäkt som ligger strax öster om Asknäsviken på Ekerö. Sanduddens grönområden används frekvent som strövområde av både Sanduddenbor och andra Ekeröbor. Området är också ett paradis för många arter som är beroende av sand för sin överlevnad. Några exempel på sådana arter är backtimjan, motaggsvamp, bivarg, bibagge, vårsidenbi och svartpälsbi. Dessa arter är idag hotade eftersom det råder brist på öppna sandmiljöer. På de många äldre tallar som finns i området lever praktbagge och tallticka. I den mer fuktiga strandskogen i väster finns ett rikt fågelliv med bland annat mindre hackspett, grönsångare, härmsångare och näktergal. I vattnet utanför denna skog finns även den största kända förekomsten av den rödlistade växten småsvalting i världen.  

Foto: Miguel Jaramillo

Vad vill Ekerö kommun åstadkomma med projektet?

Målet med projektet är att bidra till en rikare utemiljö för boende, skola och övrigt friluftsliv samtidigt som de unika växter och djur som finns i området gynnas. Projektet löper i huvudsak under tre år, efter vilka projektet kommer att mynna ut i en färdigställd skötselplan och i rutiner hos de olika aktörerna. Genom att upprätta en skötselplan fastställs en långsiktigt hållbar skötsel av grönområdena. Ekerö kommun kommer i enlighet med denna att genomföras åtgärder för att öka naturvärdet och variationsrikedomen i grönområdena. Skötselplanen kommer dessutom göra det lättare för boende att komma i kontakt med de som ansvarar för skötseln av grönområdena.

Vad kommer att hända?

En viktig del i projektet är att ta fram en skötselplan för alla grönområden i Sandudden. Det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för skötseln av varje enskilt område. Skötselplanen tas fram av Ekerö kommun tillsammans med de boende och de lokala aktörer som finns i Sandudden (Närlunda vägförening, Sanduddens och Småsvaltingens samfälligheter, Sanduddens skola och förskola samt övriga verksamheter) så att alla olika intressen tas tillvara. Ekerö kommun är därefter ansvariga för att följa upp och revidera skötselplanen med 5 års intervall. När skötselplanen är fastställd kommer åtgärder och skötsel att genomföras enligt denna.

Det kommer att skapas ett sammanhängande promenadstråk genom grönområdena och stigarna i området kommer att underhållas. Skyltar med information om naturen kommer att tas fram och placeras i anslutning till grönområdena. Projektet omfattar även att informera boenden och verksamheter om vad de kan göra för att gynna hotade arter i området och vad det innebär att bo och verka på sand.  

Arbetet med skötselplanen

Under år 2014 togs ett utkast till skötselplan för grönytorna i området fram och arbetet med att utveckla denna tillsammans med övriga aktörer i projektet påbörjades under hösten år 2014. Inledande möten hölls med Sanduddens skola, Småsvaltingens och Sanduddens samfälligheter samt med Närlunda vägförening för att få in önskemål och synpunkter på de förslagna skötselåtgärderna.

Under våren år 2015 hölls ett samrådsmöte där det första förslaget till skötselplan för Sanduddens grönområden presenterades och synpunkter togs emot från boende i området. Under våren år 2015 fortsatte arbetet med att utveckla skötselplanen tillsammans med Närlunda vägförening, samfälligheterna, verksamheterna samt med Länsstyrelsen i Stockholms län (för grönytor i anslutning till Natura 2000 områden). Under sommaren 2015 skedde en bearbetning av skötselplanen efter synpunkter som framkom vid samrådet och vid samtal med övriga aktörer. Under hösten 2015 hölls ett andra samrådsmöte för alla boende i Sandudden där det nya förslaget till skötselplan presenterades. Skötselplanen är nu i princip fastställd, men kan komma att justeras i samband med genomförande av åtgärder under 2016. Förhoppningen är att slutgiltig version av skötselplanen kan antas under hösten 2016 och göras tillgänglig för allmänheten på kommunens hemsida under våren år 2017.

Vad händer just nu?

Under år 2015 vidtogs ett antal åtgärder i området. Ekerö kommun satte upp bänkar och papperskorgar längs med gång och cykelvägen vid vattnet samt genomförde en städning i grönområdena där rishögar, komposter och annat skräp togs bort. Sanduddens skola fick dessutom nya växter i sina blomlådor som både är bra för Sanduddens djurliv och roliga för barnen.

Under våren 2016 kommer de planerade åtgärderna Sanduddens skogsområden att påbörjas (mörkgröna områden). Dessa åtgärder består av gallring och viss röjning av sly inne i skogsområdena samt slyröjning och borttagning av riskträd utmed stigar. Arbetet kommer att pågå under våren och hösten 2016 med ett uppehåll under sommaren för att inte störa djurlivet. Under hösten kommer en gallring av tall i Sanduddens slänter att ske och kvarvarande tall kommer att toppas av för att skapa ett glesare bestånd av buskliknande tallar (orangea områden).

Under försommaren kommer boende i Sandudden att erbjudas en föreläsning med trädgårdsmästare som ger råd och tips för hur man kan skapa en hållbar trädgård på sandig mark och samtidigt gynna djurlivet i Sandudden.

Under sensommaren kommer slåtter av gräsytan mellan Ekerövägen och Sanduddsvägen att genomföras (ljusgröna områden). Detta innebär att vegetationen slås samt att det avslagna materialet samlas ihop och transporteras bort.