Svartsjöviken

Projekt Svartsjöviken - Ett av Naturvårdsverkets prisbelönta naturvårdsprojekt

Naturvårdsverket valde under 2008 ut Projekt Svartsjöviken till ett av de tio procent mest lyckade projektresultaten inom statliga investeringsprogrammen, LIP.

Vid Svartsjöviken i Ekerö kommun har de igenväxta strandängarna restaurerats. Markerna som hade dålig bärighet restaurerades med nyutvecklade amfibiefordon, lätta bandvagnar och stubbfräsningsutrustning.

I dag betas strandängarna på nytt och en värdefull biotop har återskapats. Samtidigt har ett långsiktigt samarbete etablerats mellan kommunen, lantbrukarna, närboende, markägare och föreningar.

Restaureringen av våtmarksbeten vid Svartsjöviken i Ekerö kommun har lett till både en ökad biologisk mångfald och utveckling av ny teknik. Genom noggranna förberedelser och en satsning på information, utbildning och dialog har kommunen väckt intresse och engagemang för projektet. Med stöd från det lokala investeringsprogrammet (LIP) restaurerades cirka 35 ha våtmarksbeten intill Svartsjöviken 2001, vilket utökade den totala arealen markbeten till cirka 50 ha.

Åtgärden som ingick i ett större LIP-program syftade främst till att förbättra vattenkvaliteten och gynna fågel- och växtlivet vid Svartsjöviken.

Positiva effekter på miljö och ekonomi

 • Förbättrad vattenkvalitet
 • Ökad biologisk mångfald
 • Rikare fågelliv, fler häckande och rastande arter
 • Utveckling av ny teknik
 • Förbättrade rekreationsmöjligheter
   

Faktablad, Svartsjövikens strandängar betas igen.

Goda exempel från kommunernas miljöarbete

De statliga investeringsprogrammen är en av Sveriges största miljösatsningar. Från varje område eller åtgärdsgrupp inom investeringsprogrammen väljs tio procent av de mest lyckade projektresultaten ut till ”Goda exempel”. De utvalda exemplen från LIP gäller områdena avfall, bostadsområden, byggnader, efterbehandling, energiomställning, energieffektivisering, industri, naturvård och biologisk mångfald, trafik samt vatten och avlopp. Urvalet av de goda exemplen baseras på följande sju kriterier:

 • miljönytta
 • ekonomi
 • projektets spin-off-effekter
 • projektets innovationsgrad
 • resultatens möjliga överförbarhet
 • långsiktig strategisk nytta inom miljöområdet
 • strategisk nytta för sysselsättning och regional utveckling

Naturvårdsverkets hemsida om projektet

Restaurering av strandängar 2006-2008

Projekt Svartsjöviken är ett pågående samverkansprojekt mellan Ekerö kommun, Statens Fastighetsverk, Stockholm Stad och privata markägare, Svartsjö kriminalvårdsanstalt, lantbrukare, Svartsjö Byalag, Mälaröarnas Naturskyddsförening och Mälaröarnas Ornitologiska Förening.

År 2006 utfördes en kompletterande markbearbetning i form av slagklippning på strandängarna, ca 22 ha, för att förbättra betet. Nu under sommaren 2008 restaurerades ca 5 ha strandängar framför Svartsjö slott, på västra sidan om Svartsjöviken. Restaureringarna har finansieras av markägarna Statens fastighetsverk och Stockholm Stad samt med statliga bidrag från den lokala naturvårdssatsningen. Målet är att öka den biologiska mångfalden och att öka möjligheterna till rekreation och naturupplevelser i detta kulturhistoriskt värdefulla odlingslandskap. Svartsjöviken har ett mycket högt naturvärde och utgör en viktig lokal för många rastande och häckande fåglar. Mälaröarnas Ornitologiska Förening har inventerat fågelfaunan under flera år och noterar allt fler fåglar i området. Fågeltornet och vandringsleden med grillplats är ett uppskattat besöksmål. De betade strandängarna ger en öppnade landskapsbild med ett förhöjt rekreationsvärde.

Ca 100 nötkreatur har under flera år betat strandängarna väl. En viktig beteseffekt är att vassen hålls tillbaka på grunt vatten så att en s k blå bård bildas där änder och vadarfåglar kan söka föda.

Kontakta de medverkande om du har frågor eller idéer om projektet.