Fettavskiljare

Stora mängder fett i avloppsnätet kan orsaka avloppsstopp. Fettet stelnar i ledningarna och kan bli mycket besvärliga proppar.

Fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet från verksamheter som t.ex. pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande ska en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installeras.

Fettavskiljare ska utföras enligt Ekerö kommuns tekniska standard för vatten- och avloppsanläggningar.

Installation

Byggherren ska göra en bygganmälan till Byggnadsnämnden i god tid före planerad installation.

Tömning

Efter installationen ska tömning av avskiljaren ske minst två gånger per år och i övrigt så ofta att god funktion erhålls. Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare.

Fettavskiljare töms av kommunens entreprenör Ragn-Sells AB, två gånger per år, i april och oktober.

Extra tömning

Extra tömningar sker efter beställning. Ring till Ragn-Sells för beställning.Telefon: 08-795 45 50 (dygnet runt)

Ragn-Sells

Så här tas fettet omhand

Fettet transporteras till Henriksdals avloppsreningsverk där behandling sker.