2017-03-16 Bygga, bo och miljö | Info

Hög tid att lämna in bygglovsansökan om du planerar att bygga i sommar

Ska du bygga i sommar?

Det är hög tid att lämna in bygglovsansökan om du planerar att bygga i sommar.
Du behöver vanligtvis bygglov för att:
•    Uppföra ny byggnad (t ex garage, carport, förråd, gästhus).
•    Bygga till (t ex inglasad altan).
•    Glasa in befintlig altan.
•    Uppföra mur/plank.

Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan för att:
•    Uppföra en eller flera komplementbyggnader till en sammanlagd area av högst 25 kvm. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter (s k Attefallshus).
•    Bygga till bostadshus/fritidshus med en tillbyggnad som är max 15 kvm.
•    Installera eller ändra eldstad/skorsten.

Du behöver varken bygglov eller göra en anmälan för att:
•    Uppföra en eller flera friggebodar till en sammanlagd area av högst 15 kvm. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter.
•    I anslutning till byggnad anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om de tillsammans inte är större än 15 kvm.
•    Inom 3,6 meter från bostadshuset anordna en skyddad uteplats med mur eller plank som är högst 1,8 meter.

Ingen av ovanstående åtgärder får göras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande. Observera att åtgärder inom strandskyddat området (100 m alt 300 m från strandlinjen) kan kräva strandskyddsdispens.

grafik, hus i olika storlekar på en gårdsplan, beskriver tillåtna mått