2018-01-01 Kommun och politik | Info

Kommunens officiella anslagstavla

Från och med årsskiftet blir det ett lagkrav för kommuner och landsting att ha en webbaserad anslagstavla. Detta innebär att Ekerö kommun fortsättningsvis inte kommer att annonsera kungörelser och liknande i Dagens Nyheter, utan all information kommer att finnas på den webbaserade anslagstavlan som kommer finnas tillgänglig på kommunens webbsida samt på datorn i kommunhusets entré.

På den digitala anslagstavlan kommer vi att publicera:

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Genom anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder samt se vilka ärenden som ska behandlas.

PROTOKOLL

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Publiceringen av justerade protokoll sker utifrån de begränsningar som följer av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.