2018-04-17 Info

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 17 april kl. 16.00

Välkommen till Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 17 april. Sammanträdet börjar klockan 16.00 med anledning av ärendet om årsredovisning för år 2017. 

Föredragningslista Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 17 april 2018

1.Samarbetsavtal med Trygghem Bostads AB för Träkvista torg (KS17/177)
2. Policy för informationssäkerhet och dataskydd (KS18/60)
3. Kommunkansliet får i uppdrag att göra erforderliga tillägg i Kommunstyrelsens
reglemente.
3. Redovisning av 2017 års partistöd från Ekerö kommun (KS18/47)
4. Överföring av anslag i investeringsbudget 2017 till investeringsbudget år 2018 (KS18/13)
5. Överläggningar om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 (KS18/90)
6. Årsredovisning 2017 Ekerö kommun (KS18/8)
7. Revisionsberättelse, revisionsrapporter och ansvarsprövning avseende årsredovisning
2017 (KS18/19)
8. Ekeröalliansförslag – Uppdrag om förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhus
(KS18/61)
9. Motionssvar – Hållbara resor med nödvändig infrastruktur (KS17/80)
10. Motionssvar - Medborgardialog (KS17/78)
11. Motionssvar - En hållbar demokrati som bygger på delaktighet och jämlikt inflytande
(KS17/79)
12. Motionssvar - Paustillstånd Erskinesalen (KS17/77)
13. Interpellationssvar angående trafikstrategi för Ekerö kommun (KS18/73)
14. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2017 (KS17/104)
15. Avsägelser 2018 (KS18/6)
16. Valärenden 2018 (KS18/7)
17. Kompletterande val av nämndemän till Solna tingsrätt (KS15/194)
18. Frågor (KS18/16)
19. Nya motioner för remittering (KS18/17)
20. Nya interpellationer för remittering (KS18/18)
21. Anmälningar för kännedom
22. Kompletterande punkter (23 - 26) efter Kommunstyrelsens extra sammanträde
23. Årsredovisning 2017 för gemensamma familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg och
Ekerö (KS18/88)
24. Årsredovisning inkl. revisionsberättelse för 2017 - Södertörns brandförsvar (KS18/58)
25. Årsredovisning 2017 inkl. granskningsrapport - Roslagsvatten AB (KS18/78)
26. Årsredovisning 2017 inkl. granskningsrapport - Ekerövatten AB (KS18/89)