2013-04-29 Trafik och infrastruktur | Info

Öppet brev till Trafikverkets regionchef

Öppet brev till Trafikverkets regionchef i Stockholm Helena Sundberg

Hej Helena! 

Återigen har Tappströmsbron fastnat i uppfällt läge. I torsdags den 25 april i eftermiddagsrusningen fastnade den efter en broöppning  och förblev i öppet läge ca 2 timmar och idag fastnade den ånyo men under en kortare tid. Detta har medfört att samfärdseln till kommunen stoppats i princip helt. Vår egen färja, Ekeröleden, kunde givetvis endast marginellt kompensera för den avstängda Ekerövägen. För något år sedan hände samma sak med Tappströmsbron och Ekerö kommun begärde då av er att bron inte längre skulle öppnas så länge Trafikverket inte kan garantera funktionaliteten hos bron. Detta tillbakavisades då av er med hänvisning till att Tappströmkanalen är en farled.

Situationen har nu blivit helt oacceptabel. Samhällsviktiga funktioner såsom räddningstjänst och ambulansverksamhet kan inte längre upprätthållas och garanteras, med risk för liv och säkerhet för medborgarna. Vidare så innebär broöppningen att all trafik för Ekeröborna som är på väg till eller ifrån sina arbeten eller för att hämta barn på dagis och skolor, riskerar att stoppas och försenas i timmar. Att föräldrar i sin vardag nu känner en osäkerhet om man kan hämta barnet i rimlig tid eller om barnet blir kvar på dagis eller skolan ytterligare timmar skapar en otrygghet som inte är acceptabel.   Det är inte längre rimligt eller försvarbart att öppna Tappströmsbron för båttrafik eftersom ingen kan garantera att bron senare går att stänga med de konsekvenser det medför dels för samhällsviktiga funktioner och kostnader, dels för den enskilde Ekeröbon.

Med hänvisning till den uppkomna situationen med Tappströmsbron kräver jag på Kommunstyrelsens vägnar och på Ekeröbornas vägnar att bron inte längre öppnas för båttrafik.

Med vänlig hälsning
Peter Carpelan

Kommunstyrelsens ordförande
Ekerö kommun