2018-09-21 Info

Trenden att välja bort alkohol och tobak bland unga håller i sig, men cannabis ökar bland åk 9:or

Ekerö kommun genomför vart annat år en drogvaneundersökning bland elever i åk 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen genomförs i de flesta av länets kommuner och har gjorts sedan 2002. Årets undersökning visar både positiva och negativa resultat av ungas drogvanor i kommunen.

Till de positiva resultaten hör att trenden att välja bort alkohol bland unga håller i sig, även om årets resultat visar en liten nedgång från förra mätningen. Detta gäller både åk 9 och 2 på gymnasiet. Undersökningen visar att det skett en ökning bland elever i åk 9 som någon gång använt cannabis. Ökningen är störst bland pojkar. Trots det är det fortfarande en liten grupp av 9.or som använt cannabis.

Ett glädjande resultat är att alkoholdrickande bland 9:or fortsätter att minska, även om en viss ökning från förra mätningen kan ses. Årets resultat visar att 59 % av eleverna i 9:an intedricker alkohol. Det kan jämföras med år 2002, då motsvarande siffra låg på 19 %. Övriga länet ligger i dag på 62%. Det är idag vanligare att elever i åk 9 intedricker alkohol, än att man gör det. Så har det sett ut sedan 2012. Unga väljer också att vänta längre med alkoholdebuten. Den genomsnittliga debutåldern bland Ekerös ungdomar är 15 år. Det kan jämföras med tidigare års undersökningar då debutåldern legat runt 14, 5 år. 

En förklaring till att 15-åringar väljer bort alkohol kan vara att föräldrar blivit mer restriktiva när det gäller ungas alkoholkonsumtion. Det märks inte minst genom att föräldrar i kommunen inte tillåter deras tonåringar att dricka. Föräldrar bjuder inte heller på alkohol. 2018 är det endast 3 % av föräldrarna som bjuder på alkohol, vilket kan jämföras med 29 %, år 2004. Detta visar på en markant förändring i föräldrars inställning till tonåringars drickande. 

Rökningen fortsätter också att minska över tid bland åk 9:or och gymnasiets 2:or. Trots att det finns en liten uppgång från förra mätningen bland elever i åk 9. Årets resultat visar att 10 % av eleverna i åk 9 röker dagligen eller ibland. Fler flickor än pojkar röker. 

Snusandet ligger på ungefär samma nivåer som de senaste sex åren.  Bland elever i 9:an snusar 6 %. Bland gymnasie-elever är motsvarande siffra 11%. Stora skillnader finns mellan pojkar och flickors snusvanor, då fler pojkar snusar än flickor.

Cannabisrökning bland elever i 9:an har successivt ökat sedan 2012, då resultaten var rekordlåga 3%. I dag uppger 10 % av 9:orna att de någon gång använt cannabis. Bland pojkarna är motsvarande siffra 13%, vilket är en rekordhög siffra. 23 % av gymnasieleverna har svarat att de någon gång använt cannabis, vilket ligger på ungefär samma nivå som de senaste tio åren. 

En sammanställning av ungas drogvanor i Ekerö kommun hittas här http://www.ekero.se/Global/Teman%20dvu%202018%20slutlig.pptx

Frågor om undersökningen besvaras av Annika Magnusson, annika.magnusson@ekero.se, tfn: 08-124 571 00.