2018-07-02 Bygga, bo och miljö | Info

Viktig ändring i Plan- och bygglagen från 1 juli 2018!

Viktig ändring i Plan- och bygglagen (PBL), 9 kap 42 a § PBL, för dig som får lovbeslut från 1 juli 2018. Fyraveckorsfrist för verkställighet av lovbeslut särregleras i PBL.

Byggnadsåtgärder får inte påbörjas förrän 4 veckor från dagen för kungörelse i Post- och inrikes tidning (POIT). Påbörjandet får heller inte ske innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked.

En byggnad får heller inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked innan nämnden har lämnat slutbesked.