Årsredovisning

Ekerö kommuns plusresultat på 52 miljoner kronor betyder att det går att både göra vissa satsningar och att spara för sämre tider

Hela resultatet 2015 tillförs det egna kapitalet och Kommunfullmäktige beslutade att det överskott som överstiger resultatet 2 procent – 22 miljoner kronor - öronmärks för framtida satsningar och för sparande för sämre tider.

 

 • 0,9 miljoner öronmärks för att finansiera ytterligare 100 sommarjobb så att det finns 200 sommarjobb under år 2016.
 • 8,1 miljoner kronor öronmärks för framtida finansiering av satsningar för att framtidsutveckla Ekerö kommun och som även inkluderar ett arbeta med att identifiera vilka riktade satsningar som behövs för att effektivisera och att reducera kostnader i verksamheten.
 • 8 miljoner kronor öronmärks till pensionsreserven. 
 • 5 miljoner kronor sätts av i kommunens resultatutjämningsreserv

Beslut Kommunfullmäktige 2016-04-19 om Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2015

Hela årsredovisningen 2015 finns som pdf-dokument i länk här till höger.

Året i korthet

Koncernen – kommunen och bostadsbolaget tillsammans - redovisar 2015 ett positivt resultat med 80,9 mnkr. Årets resultat 2015 är 24 mnkr högre än förra året vilket främst är en följd av bolagets reavinster av markförsäljningar och intäkter av engångskaraktär i kommunen. I koncernbolagets resultat slås inte bara kommunens och bolagets resultat samman utan vissa belopp hanteras på särskilt sätt i koncernredovisningen.  Årets resultat i AB Ekerö Bostäder är efter finansiella poster positivt 39,8 mnkr, efter skatt och bokslutsdisposition ett resultat om 23 mnkr. Bolaget har under året investerat 23 mnkr. Eget kapital förstärks och soliditeten ökar.

Ekerö kommuns resultat är positivt med 52 mnkr. Resultatet motsvarar 3,7 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag. Balanskravet är nått både vad gäller årets resultat och balanserat resultat. Jämfört budgeterat resultat 18,3 mnkr, är årets utfall 33,7 mnkr bättre. Det förklaras med lägre kostnader i verksamheten, framförallt en effekt av en lägre efterfrågan på kommunal verksamhet och engångsintäkt. I redovisade kostnader återfinns 4,9 mnkr för de av Kommunfullmäktige beslutade särskilda satsningarna under 2015 – skolsatsning på IT, kompetensutveckling och miljö samt en utemiljösatsning - som balanseras med tidigare års öronmärkt eget kapital. I årets resultat ingår även kostnadsbelastning med 2,4 mnkr för reglering av Ekeröledens resultat. Verksamhetens nettokostnader var 1 335 mnkr. Mer än fyra femtedelar av de kommunala resurserna är i förskola, skola och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

 

Så här har pengarna använts under 2015

Klicka på bilden för att se den i ett större format

Graf över årsredovisning 2015

Några viktiga händelser

 • År 2015 är första året på den nya mandatperioden. Allianspartierna i Ekerös politiska plattform är inriktning för de kommunala verksamheterna och Kommunfullmäktige har beslutat om nya verksamhetsmål för mandatperioden. Nämnderna har beslutat om mål för sin verksamhet.
 • Kommunens finansiella mål om årets resultat och finansiering av investeringar är uppfyllda under 2015. Efter ett decennium av goda ekonomiska resultat pekar prognoserna mot väsentligt kärvare ekonomiska tider. Budget 2016 är på ett plusresultat men på en låg nivå. Åren därefter pekar i nuläget på ekonomisk obalans med underskott om inga avgörande förändringar görs. Starkt bidragande orsak är beslutade förändringar från 1 januari 2016 i inkomstutjämningssystemet. Ekerö betalar en högre avgift.
 • Uppföljningen av verksamhetsmålen vid årsskiftet visar att flertalet mål, både på fullmäktigenivå och på nämndsnivå, inte är uppnådda men på god väg alternativt har påbörjat sin resa mot att nås. De flesta av målen har sikte på att vara uppfyllda vid utgången av mandatperioden år 2018.
 • Resultaten från Ekerö kommuns elever som slutar 9:an blir stadigt bättre, under året hamnade vi på plats 9 av 290 kommuner gällande meritvärden i skolan och på plats 20 i den sammantagna bedömningen. Ett av kommunens äldreboende har fått utmärkelsen ”Sveriges bästa äldreboende”.
 • Ett av välfärdsuppdragen utgörs av flykting- och integrationsfrågan vilken, inte minst under hösten 2015, kom att bli den enskilt största frågan och berörde nära nog alla Ekerö kommuns verksamheter. I juni 2015 tecknade kommunen avtal om att hyra det före detta behandlingshemmet Sundsgården och etablerade där boende för ensamkommande barn och boende för nyanlända vuxna och familjeboende. Delar av lokalerna används till föreningsaktiviteter, tanken är att Sundsgården ska bli en mötesplats för nya och gamla Ekeröbor. Ekerö kommun gick in och hjälpte Stockholms stad och från november till strax över årsskiftet fanns ett ankomstboende för ensamkommande barn i tidigare förskolelokal i Stenhamra som drevs av Ekerös personal och med stöd av många frivilliga Ekeröbor. Kommunen fick fullständig kostnadstäckning för ankomstboendet.
 • Ekerö kommun befinner sig i en period med mer omfattande investeringsnivåer. Under 2015 gjordes investeringar för 204 mnkr, exempelvis markarbeten och skolbyggnader vid Färentuna och Närlunda skolor, fortsatt byggnation av Ekebyhov sporthall och Roshagen gruppbostad i Skärvik. Etablering av paviljonger invid Färingsöhemmet för att öka antal platser särskilt boende och nya lokaler för Stenhamra förskola.
 • Låneskulden till bank uppgår till 316 mnkr och är på samma nivå som vid förra årsskiftet. Det motsvarar 11 730 kronor per invånare. Låneskulden har omfattande amorterats ner de senare åren, en minskning med 5 100 kronor jämfört fem år tidigare. Men genom den höga investeringsnivån under året har möjligheten att finansiera utgifterna med egna pengar försämrats och från 2016 ökar låneskulden igen.
 • Fortsatt stort fokus på viktiga infrastrukturfrågor – projekt Förbifart och väg 261, arbetsplatsområden och nya bostadsområden. Det pågår även arbete med framtagande av en ny översiktsplan.