Bygga, bo, miljö

 • Hur gör jag för att överklaga min grannes bygglov?

  Överklagan ställs och skickas till byggnadsnämnden senast 3 veckor från kännedom om beslutet, därefter görs en kontroll att överklagan inkommit inom rätt tid och översänds därefter till Länsstyrelsen för den formella prövningen.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är den vanligaste orsaken till att beslut om bygglov dröjer?

  Den vanligaste orsaken är att ansökan inte är komplett.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur lång handläggningstid är det för bygglov?

  Den lagstadgade handläggningstiden är att det inte får ta längre tid än 10 veckor från det att ansökan är komplett. I enklare ärenden är handläggningstiden vanligen kortare om ansökan är komplett.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur stor får en byggnad vara och vad får man bygga?

  Om man bor inom detaljplanelagt område finns byggrätten reglerad. Andra regler gäller utanför detaljplan.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad händer med min ansökan om bygglov?

  Din ansökan registreras och en bekräftelse skickas hem till dig. Din handläggare återkommer om något saknas i ditt ärende. När ärendet är komplett sker en prövning, vid t ex en avvikelse mot detaljplanens regler får grannar möjlighet att yttra sig. Beslut fattas av handläggare alt av byggnadsnämnden.

  Hjälpte informationen dig?
 • Behöver jag kontakta mina grannar och jag ska bygga?

  Eventuella formella underrättelser till grannar ombesörjs av bygglovenheten, men en personlig kontakt med information mellan grannar är alltid bra för grannsämjan.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad ingår i en detaljplans bestämmelser?

  I bestämmelserna framgår vad fastigheten ska användas till och hur den får bebyggas. Där kan t ex anges högsta tillåtna våningsantal, byggnadshöjd, takvinkel, byggnadsarea samt minsta tillåtna avstånd till tomtgräns. De kan även innehålla bestämmelser om krav på marklov för trädfällning, varsamhetsbestämmelser m m.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur nära fastighetsgräns får jag bygga?

  Detta finns vanligtvis reglerat om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Normalt får man inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m, men andra regler kan gälla. Kontakta bygglovenheten för att få information om vad som gäller för just din fastighet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur får jag tag i ansökningshandlingar om bygglov/förhandsbesked?

  Ansökningsblankett finns att hämta på kommunens hemsida eller i kommunens reception. För övriga handlingar kan du behöva anlita en sakkunnig. Sakkunniga som t ex arkitekter och ingenjörer hittar man bl a i telefonkatalogen. Ansökan kan också lämnas in via e-tjänsten Bygga och bo, läs mer här

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag för att söka bygglov/göra en anmälan och vilka handlingar krävs?

  Ansökan kan skickas in via mejl, skickas per post eller lämnas i kommunens reception. Ansökan kan också göras via e-tjänsten Bygga och bo, läs mer här

  Plan-, fasadritningar och en situationsplan ska bifogas ansökan, om det är en större byggnation bör du ta hjälp av en fackman för att ta fram dessa handlingar. Vid nybyggnation krävs oftast en nybyggnadskarta, kontakta Ekerö direkt, tel  08-124 571 00, för ytterligare information om krav av nybyggnadskarta.

  Hjälpte informationen dig?
 • När behövs bygglov?

  Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga till samt göra fasadförändringar eller ändra användningen. Vissa lättnader finns om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller detaljplan och för mindre åtgärder på en- och tvåbostadshus.

  Vidare finns det vissa åtgärder som inte kräver bygglov, men dock en skriftlig anmälan för sådana åtgärder som förändrar byggnadens konstruktion eller brandsäkerhet. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är att byggnadens bärande delar förändras, installation/väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller avlopp.

  Hjälpte informationen dig?
 • Varför krävs det bygglov?

  Hur vi använder marken påverkar miljön och samhällets utveckling. Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. När du bygger och använder marken är det många intressen som ska samordnas.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är områdesbestämmelser?

  Genom områdesbestämmelser styr kommunen hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. Områdesbestämmelser är juridiskt bindande och dem måste alltid ha stöd i översiktsplanen. För Ekerö kommun finns områdesbestämmelser runt kommunens äldre kyrkor för att säkra landskapsbilden. En bestämmelse kan bland annat vara ökad lovplikt för vissa förändringar eller att extra hänsyn ska tas till kulturvärden.


   

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur överklagar jag en detaljplan?

  Efter att Byggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige antagit detaljplanen kan den överklagas. Från och med då tillkännagivandet/kungörelsen sätts upp på kommunens anslagstavla är det i 3 veckor möjligt att överklaga antagandebeslutet. För att få överklaga en detaljplan måste du antingen ha framfört dina synpunkter skriftligt och inte fått dem tillgodosedda, eller anse att den formella processen inte gått rätt till. De sakägare kommunen bedömer inte ha blivit tillgodosedd får information hemskickad om möjligheten att överklaga.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur påverkar jag en detaljplan?

  Planprocessen är demokratisk och möjlighet till delaktighet och inflytande är reglerad i plan- och bygglagen. Detaljplaneprocessen består av flera olika steg där främst sakägare, men också allmänheten, får lämna synpunkter. När en detaljplan är ute på remiss så kan du skicka in synpunkter via e-post till info@ekero.se eller via brev till Ekerö kommun, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Samtliga ärenden där en ny detaljplan tas fram eller ändras finns på kommunens hemsida. Information om remisser annonseras i Dagens Nyheter. Är du direkt berörd som markägare skickas information hem till din folkbokföringsadress.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är ett planbesked?

  Ett planbesked söks av en den som vill göra en åtgärd som kräver att en detaljplan görs. Det kan också handla om en åtgärd som strider mot befintlig detaljplan och att planen därför önskas ändras eller upphävs. Genom planbesked får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte.

  Hjälpte informationen dig?
 • När krävs en ny detaljplan?

  Detaljplan krävs bland annat när det ska byggas nya bebyggelseområden eller en enstaka byggnad som får stor inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på bebyggelse i området. I praktiken har detaljplan krävts vid större projekt än enstaka (1-2) nya bostäder. En detaljplan kan initieras av kommunen själv eller av en exploatör, markägare eller annan intressent. Detta inleds vanligtvis med möten med Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Därefter ska ansökan om planbesked skickas in. En detaljplan bekostas av den som får nytta av den, det vill säga i normalfallet markägaren.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur hittar jag detaljplaner?

  Inom Ekerö kommun finns cirka 350 detaljplaner upprättade, framförallt för de tätbebyggda delarna. Detaljplaner som vunnit laga kraft sedan 2011 finns på kommunens hemsida. För övriga detaljplaner kontakta Ekerö direkt. På Ekerökartan kan du ta reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet. På kartan ser du vilket nummer detaljplanen har. Därefter kan du kontakta Ekerö direkt så kan vi skicka detaljplanen till dig via e-post eller post om du så önskar.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är en detaljplan?


  En detaljplan är en juridiskt bindande karta, som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. I detaljplanen vägs samhällets intressen mot privata och områdets lämplighet för bebyggelse prövas för att skapa ett bra samhälle i en demokratiskt process. Detaljplanen gäller tills den ändras eller upphävs. Ska du söka bygglov inom detaljplanelagt område bör du ta reda på vad detaljplanen reglerar för just din tomt.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vi är en skola/förskola och ska börja sopsortera/kompostera. Kan vi få hjälp med hur man gör?

  Ja, genom vår miljöutbildare Lena Borg, lena.borg@ekero.se, 073-660 40 13

  Hjälpte informationen dig?
 • Vi är en skola/förskola och skulle vilja arbeta för Grön Flagg, kan vi få hjälp med det?

  Ja, genom vår miljöutbildare Lena Borg, lena.borg@ekero.se, 073-660 40 13

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är Grön Flagg?

  En miljöcertifiering för förskola och skola. Se www.hsr.se/gronflagg

  Hjälpte informationen dig?
 • Ekerö kommun är en ekokommun, vad innebär det?

  Sveriges 89 Ekokommuner arbetar mot fyra hållbarhetsprinciper, vilket är ett mycket långsiktigt arbete. Se mer på sekom.se. Att delta i Sveriges ekokommuner, Sekom, är även ett nätverksarbete för att kunna dra nytta av andra kommuners miljöarbete

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det någon ansvarig för naturvårdsfrågor i Ekerö kommun?

  Ja, det är en miljöstrateg på Miljö- och stadsbyggnadskontoret som ansvarar för naturvårdsfrågorna.

  Hjälpte informationen dig?
 • Finns det en energi- och klimatrådgivare i Ekerö kommun?

  Ekerö kommun och 26 andra kommuner i Stockholmsregionen driver tillsammans energi- och klimatrådgivning på energiradgivningen.se. Alla i Ekerö kommun kan även kostnadsfritt ringa energirådgivningen på 08-291129. Ansvarig för energi- och klimatrådgivningen är en miljöstrateg på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

  Hjälpte informationen dig?
 • Till vem anmäler man nedskräpade tomter?

  Avfall och sopor i naturen anmäls till Ekerö kommun.

  Avfall som bedöms som miljöfarligt anmäls till miljökontoret, 08-124 571 00.

  Nedskräpande tomter anmäls till miljö- och stadsbyggnadskontoret, 08-124 571 00

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem tar hand om dumpade sopor i naturen?

  Avfall och sopor i naturen anmäls till Ekerö kommun.

  Avfall som bedöms som miljöfarligt anmäls till miljökontoret, 08-124 571 00.

  Nedskräpande tomter anmäls till miljö- och stadsbyggnadskontoret, 08-124 571 00.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem tar hand om/ansvarar för övergivna skrotbilar?

  Du som vill skrota din bil kan vända dig till valfritt auktoriserat bilskrotningsföretag.

  Övergivna skrotbilar anmäls till miljö- och stadsbyggnadskontoret, 08-124 571 00, meddela uppställningsplats, bilmärke och registreringsnummer, om det finns att tillgå.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur mycket får man elda i öppen spis/braskamin?

  Med anledning av frågor om braskamin/kakelugn vill vi påpeka följande för att undvika olägenheter för era grannar vid eldning.

  Inom samlad bebyggelse ska braskamin/kakelugn/spisinsats uppfylla Boverkets föreskrifter. Skorstenen bör mynna minst en meter över yttertaks högsta punkt. Miljönämnden förutsätter att eldstaden endast används som sekundär värmekälla och för "trivseleldning" under begränsad tid. Eldning för basuppvärmning av byggnaden kan inte tillåtas annat än vid elavbrott. Endast torr ved får eldas. Fuktig ved ger sämre förbränningsresultat och stora utsläpp av bl a sot och tjära. Det är inte tillåtet att elda byggnadsavfall eller annat virke som är målat eller impregnerat. Självfallet får inte heller hushållsavfall eller liknande eldas.

  Miljönämnden kan ingripa med förbud mot eldning om sanitära olägenheter uppstår för omgivningen.

  Läs mer i vår informationsfolder om eldning: Elda på rätt sätt i kaminen

  Hjälpte informationen dig?
 • Braskaminer/kakelugnar

  Med anledning av frågor om braskamin/kakelugn vill vi påpeka följande för att undvika olägenheter för Era grannar vid eldning.

  Inom samlad bebyggelse ska braskamin/kakelugn/spisinsats uppfylla Boverkets föreskrifter. Skorstenen bör mynna minst en meter över yttertaks högsta punkt. Miljönämnden förutsätter att eldstaden endast används som sekundär värmekälla och för "trivseleldning" under begränsad tid. Eldning för basuppvärmning av byggnaden kan inte tillåtas annat än vid elavbrott. Endast torr ved får eldas. Fuktig ved ger sämre förbränningsresultat och stora utsläpp av bl a sot och tjära. Det är inte tillåtet att elda byggnadsavfall eller annat virke som är målat eller impregnerat. Självfallet får inte heller hushållsavfall eller liknande eldas.

  Miljönämnden kan ingripa med förbud mot eldning om sanitära olägenheter uppstår för omgivningen.

  Läs mer i vår informationsfolder: Elda på rätt sätt i kaminen.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad får man elda?

  Många kommuner har speciella eldningsveckor. I Ekerö kommun finns det inga särskilda eldningsveckor, utan eldning är tillåtet året runt. Dock finns det en del att tänka på. Man eldar alltid på egen risk och man ska inte elda sådant som kan orsaka stora mängder rök. Dessutom får man inte elda om det råder eldningsförbud.

  Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.

  Ekerö kommun tillhör Södertörns brandförsvarsförbund. Webbplatsadressen är www.sbff.se.

  Uppgift om eldningsförbud lämnas av Räddningscentralen Stockholms län:
  Övriga Stockholms län, tfn 08-792 99 39.

  Inför Valborg ser SBFF gärna att du som ska anordna en större eld anmäler det till SBFF.

  Hjälpte informationen dig?
 • Elda utomhus

  Många kommuner har speciella eldningsveckor. I Ekerö kommun finns det inga särskilda eldningsveckor, utan eldning är tillåtet året runt. Dock finns det en del att tänka på. Man eldar alltid på egen risk och man ska inte elda sådant som kan orsaka stora mängder rök. Dessutom får man inte elda om det råder eldningsförbud.

  Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.

  Ekerö kommun tillhör Södertörns brandförsvarsförbund. Webbplatsadressen är www.sbff.se.

  Uppgift om eldningsförbud lämnas av Räddningscentralen Stockholms län:
  Övriga Stockholms län, tfn 08-454 83 39.

  Inför Valborg ser SBFF gärna att du som ska anordna en större eld anmäler det till SBFF.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker man om uppehåll i sophämtningen?

  Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna sitt avfall till kommunen. Hushållsavfall ska då på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön tas omhand på annat sätt.

  Ansökan om uppehåll från sophämtning sker genom skriftlig ansökan till miljönämnden.
  Till Blanketten.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem tar hand om döda/skadade vilda djur?

  Skyddsjakt på vilda, störande djur (närgångna rävar, grävlingar, rådjur mm) sköts av våra viltvårdare. För området Adelsö-Munsö-Ekerö kontakta jaktledare Robert Möller, telefon: 070-819 27 96.

  För området Färeingsö-Lovö kontakta jaktledare Bo Lindh, telefon: 070-580 27 31.

  Trafikskadade och döda djur ska anmälas till Polismyndigheten. Ring 112.

  Läs mer på:
  http://www.viltolycka.se

  https://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Viltolyckor/

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka regler gäller för hästhållning i kommunen?

  Du behöver ha tillstånd för att ha hästar inom tättbebyggt område det vill säga område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

  För att få bygga stall eller ridhus behöver du bygglov. Det krävs också bygglov om du bygger om en befintlig byggnad till stall.

  Miljönämnden har riktlinjer för skyddsavstånd mellan stall och bostäder.

  Miljönämnden kan ställa krav på dig som bedriver hästhållning för att undvika risk för olägenheter för människors hälsa eller för miljön. Kraven gäller bland annat avstånd till bostäder, gödselförvaring, och att det finns tillräckliga hagar för att undvika näringsläckage.

  Hjälpte informationen dig?
 • Får man ha höns som "husdjur"

  Behöver man tillstånd för att ha djur?

  Ibland behövs tillstånd enligt djurskyddslagen för att ha djur. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen och mer information finns på deras hemsida.

  Tillstånd kan också behövas från kommunens miljönämnd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller för, häst, fjäderfä, orm och pälsdjur som inte är sällskapsdjur. Kontakta Miljökontoret för mer information.

  Hjälpte informationen dig?
 • Krävs det tillstånd för att hålla djur?

  Ibland behövs tillstånd enligt djurskyddslagen för att hålla djur. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och mer information finns på deras hemsida. (Länk!?)

  Tillstånd kan också behövas från kommunens miljönämnd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller bland annat för, häst, fjäderfä, orm och pälsdjur som inte är sällskapsdjur. Kontakta Miljökontoret för mer information.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem ansvarar för djurhållning i kommunen?

  Länsstyrelsen har ansvar för alla frågor som rör djurskydd. Mer information kring detta finns på Länsstyrelsens hemsida.

  I kommunen ansvarar miljönämnden för frågor om djurhållning som rör miljön eller människors hälsa.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem är ansvarig för brunnen?

  Det är du som brunnsägare eller t ex fastighetsägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ofta ska man ta vattenprov?

  När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Socialstyrelsen rekommenderar därför att man som brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone var tredje år. Är man fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt bör man analysera vattnet en gång per år.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag för att kontrollera mitt brunnsvatten?

  Som konsument väljer du själv vilket laboratorium du anlitar för vattenanalys. Du bör välja ett ackrediterat laboratorium. Enklast och i många fall billigast är att välja ett laboratorium som säljer vattenanalyser via webshop på sin hemsida. Brunnsvatten, Eurofins AB och ALcontrol är tre ackrediterade laboratorier som har denna service. Du får då provflaskor hemskickade och returnerar dem till laboratoriet via vanlig postgång. På laboratoriernas webbsida får du utförlig information om analyskostnader och hur du går tillväga vid beställning via webshop.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilken hårdhet har det kommunala vattnet i kommunen?

  Vattnet i Ekerö kommun är mjukt och ligger på 4,4 dH.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan jag få reda på om någon radonmätning är gjord i min fastighet.

  Ja, om mätningen är beställd genom miljökontoret så finns en kopia av protokollet hos oss. Ring Miljökontoret på telefon 08-124 571 00 eller skicka e-post till miljokontoret@ekero.se.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag om jag vill mäta radon i mitt hus?

  Du kan beställa radondosor från något av de ackrediterade laboratorier som finns listade på Swedac's hemsida. Använd gärna denna länk: Länk till Swedac's hemsida

  Hjälpte informationen dig?
 • Krävs det tillstånd eller anmälan för att installera en luftvärmepump?

  Ja, i vissa fall. Kontakta Ekerö direkt på telefon 08-124 571 00 för mer information.

  Ansökningsblanketter finns här!

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur får jag tag i en karta till bergvärmeansökan?

  Kontakta Ekerö direkt på telefon 08-124 571 00 eller mejla till info@ekero.se.

  Hjälpte informationen dig?
 • Krävs tillstånd från kommunen för att installera bergvärme?

  Ja, ansökan görs hos miljönämnden på särskild blankett. Mer information och ansökningsblankett hittar du här!

  Du kan också ringa till Miljökontoret på telefon 08-124 571 00.

  Hjälpte informationen dig?
 • Varför betalar jag en årlig avgift? Vad är det jag betalar för?

  Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad och ska därmed inte bekostas av skattemedel. Detta innebär att varje enskild livsmedelsföretagare betalar för den kontroll som utförs i verksamheten. Kontrollavgiften innefattar inte bara den faktiska kontrollen på plats i verksamheten, utan även förberedelser, inläsning och rapportskrivning.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad behöver man tänka på för att utöva torghandel?

  Funderar du på att starta någon form av livsmedelsverksamhet så kontakta gärna Miljökontoret (telefon 08-124 571 00) för rådgivning om vad du bör tänka på eller gå in på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se under "Bygga, bo och miljö". Frågor om tillstånd för att stå på en specifik plats för att bedriva torghandel besvaras av Teknik- och exploateringskontoret (telefon 08-124 571 00).

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad gäller vid försäljning av mat på en festival, marknad eller liknande?

  Vid försäljning eller servering av mat vid tillfälliga arrangemang behöver man oftast inte göra någon anmälan, om detta sker vid några enstaka tillfällen per år under högst två dagar i följd. Om du däremot redan har en registrerad livsmedelsverksamhet så kan du behöva anmäla den tillfälliga verksamheten. Kontakta gärna Miljökontoret (telefon 08-124 571 00) om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kommer ni ut och gör en besiktning innan jag startar livsmedelsverksamhet?

  För en anmälan om registrering av en livsmedelsverksamhet genomförs ingen besiktning innan verksamheten startar. En kontroll, som oftast är föranmäld, planeras in efter att verksamheten har startat.

  Hjälpte informationen dig?
 • Behöver jag en fettavskiljare?

  Fettavskiljare kan krävas för din verksamhet. Läs mer om fettavskiljare på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se under "Vatten och avlopp" eller kontakta Ekerö kommun för mer information.

  http://roslagsvatten.se/ekero/informationsmaterial/1081

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad behöver jag tänka på om jag ska starta en livsmedelsverksamhet?

  Funderar du på att starta någon form av livsmedelsverksamhet så kontakta gärna Miljökontoret (telefon 08-124 571 00) för rådgivning om vad du bör tänka på eller gå in på Bygga, bo och miljö.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka regler gäller för enskilt avlopp?

  För att bygga eller ändra en avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd från miljökontoret. Kontakta miljökontoret för mer information telefon: 08-124 571 00.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kan jag göra för att undvika källaröversvämningar?

  Du kan själv minska risken för kostsamma vattenskador genom att kontrollera var din fastighets stuprör är anslutna. Läs mer på sidan dagvatten

  Tänk också på vad du spolar ned i avloppet. Spillvattenledningarna är inte anpassade för att ta emot saker som tops, bindor, kondomer, kattsand, matrester, fimpar eller plastbitar. Dessa kan orsaka stopp i ledningarna. De kan också hindra framkomligheten för avloppsvattnet i pumpar och vid avloppsreningsverkens rensgaller.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kan jag spola ned i avloppet?

  Generellt sett kan man säga att ingenting ska spolas ned i en toalett, om det inte först har gått genom magen eller är toalettpapper. Det som inte kan drickas eller ätas, har inte i toaletten att göra.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur gör jag för att skaffa ett passerkort till Skå återvinningscentral?

  Från 1 december 2017 är det Roslagsvatten Kundservice som hanterar passerkorten till Skå återvinningscentral. Har du frågor är du välkommen att kontakta dem eller använd formuläret via nedan länk: 

  http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Avfall-och-atervinning1/Atervinningscentral-Ska/Bestallning-av-passerkort/

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är öppettiderna för Skå återvinningscentral?

  Du är varmt välkommen till Skå återvinningscentral för att lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Här kan du lämna alla typer av avfall som uppkommer i ditt hushåll förutom den vanliga soppåsen.

  Öppettider på Skå återvinningscentral

  Måndag Stängt

  Tisdag 14.00–20.00

  Onsdag 14.00–20.00

  Torsdag 14.00–20.00

  Fredag 13.00–18.00

  Lördag 09.00-15.00

  Söndag 10.00–15.00

  Röd dag är Skå återvinningscentral stängd.
  Som röd dag räknas: nyårsdagen, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, 6 juni, midsommarafton, midsommardagen, Alla helgons dag, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen.
  Dag före röd dag har återvinningscentralen öppet som vanligt.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilken hårdhet har vattnet?

  Vattnet i Ekerö kommun är mjukt och ligger på 4,4 dH. Eftersom att vattnet på Ekerö är mjukt så behövs inga tillsatser i disk- eller tvättmaskiner.

  http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Vatten-och-avlopp-ny/Dricksvatten/

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka regler gäller för eget avlopp?

  Enskilt vatten och avlopp

  För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret. Även ändring av en befintlig anläggning kan kräva tillstånd eller att en anmälan görs. Du är välkommen att kontakta Miljökontoret för rådgivning innan ansökan eller anmälan lämnas in.

  Ni hittar blanketten här

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har akut källaröversvämning. Vad ska jag göra?

  Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna:
  1. Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på ett tungt föremål. Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen
  2. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
  3. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
  4. Kontakta Roslagsvatten snarast. Tel. växel 08-540 835 33 Felanmälan efter kontorstid: 08-767 84 50

  5. Dokumentera eventuella skador genom att t ex fotografera.
  6. Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna.

  Hjälpte informationen dig?
 • Följande gäller för tömning av slamavskiljare och minireningsverk

  Hämtning av slam från enskilda slamavskiljare och minireningsverk sker som abonnerad ordinarie hämtning minst en gång per år enligt tömningsschemat.

  Ordinarie tömning - Tömning sker genom serietömning, d.v.s. samtliga anläggningar inom ett område töms samtidigt, vilket innebär att transporterna blir effektivare och mindre miljöstörande.

  Mer information hittar du via länken nedan.

  http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Vatten-och-avlopp-ny/Enskilt-vatten-och-avlopp/Slam/

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag behöver slamtömma min avloppsbrunn. Vart vänder jag mig?

  Kommunen tar hand om hämtningen av slam från slamavskiljare, slutna tankar och avloppsreningsverk. Kontakta anlitar entreprenörer för utförandet.

  Kundtjänst ligger på Roslagsvatten AB, tel 08-540 835 00.

  Entreprenör för slamtömningen är Relita industri & skadeservice AB.
  Telefon: 018-52 27 00 alternativt 0771-103 500.
  E-post: info(at)relita.se

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag vill koppla in min fastighet på det kommunala VA-nätet, vilka olika kostnader finns det?

  Brukningsavgift

  Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen. Brukningsavgifterna finansierar även kapitalkostnader, investeringar och andra kostnader för den allmänna Va-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgiften.

  Brukningsavgiften innehåller två fasta och en rörlig avgift. De fasta årsavgifterna baseras på vilka vattentjänster du använder (vatten, spillvatten och dagvatten) samt en lägenhetsavgift. Har du exempelvis enbart en villa på din fastighet betalar du en lägenhetsavgift. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd.

  Anläggningsavgift

  Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän Va-anläggning. Anläggningsavgiften behöver vara betald innan fastigheten kan anslutas.

  Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ser olika ut för olika fastigheter. För en standardfastighet bestäms avgiften utifrån:

  • Antal vattentjänster/ledningar som fastigheten har tillgång till (vatten-, spillvatten- och dagvattenledning)
  • Tomtytans storlek
  • Antal lägenhetsavgifter (1 lägenhetsavgift gäller från normalstor villa)

  Andra faktorer som kan påverka avgiften är om fastigheten är en avstyckning eller om ny förbindelsepunkt (FP, servisen som binder samman kommunens ledningar i gatan med ledningarna på fastigheten) behöver upprättas.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur kan jag ändra storleken eller tömningsfrekvensen på mitt sopkärl?

  Kontakta Roslagsvattens kundtjänst så hjälper de dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har inte fått mina sopor hämtade, var vänder jag mig?

  Kontakta Roslagsvatten på telefon 08-540 835 33

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag vill ha tömning av min miljöbox, hur ordnar jag det?

  Kontakta kundservice på ekeroavfall@roslagsvatten.se eller ring 08-540 835 33. Din miljöbox kan bli tömd var fjärde vecka.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag bygger en fastighet på Ekerö, hur ordnar jag ett sophämtningsabonnemang?

  Kontakta Ekerö kommun så ordnar vi ett sopabonnemang till dig.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har nyss flyttat till Ekerö, hur ordnar jag sophämtning till min nya bostad?

  Om du flyttar till en tidigare bebodd fastighet så förs sopabonnemanget automatiskt över till den nyinflyttade när Ekerö kommun har fått in en ägarbytesblankett från den tidigare fastighetsägaren. Vänd dig till Ekerö kommun om du vill ändra storleken på sopkärlet eller hämtningsfrekvensen.

  Hjälpte informationen dig?
 • När är soptippen/återvinningscentralen öppen?

  Öppettider Skå återvinningscentral

  Hjälpte informationen dig?
 • Var ligger soptippen, återvinningscentralen?

  Vår återvinningscentral heter Skå återvinningscentral och ligger på Färingsö, åk Färingsövägen förbi Stenhamra (om du kommer från Stockholm/Ekeröhållet) efter en stund har du återvinningscentralen på vänster sida. Se karta på Eniro.

  Öppettider Skå återvinningscentral

  Hjälpte informationen dig?