Du behöver ha tillstånd för att ha hästar inom tättbebyggt område det vill säga område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

För att få bygga stall eller ridhus behöver du bygglov. Det krävs också bygglov om du bygger om en befintlig byggnad till stall.

Miljönämnden har riktlinjer för skyddsavstånd mellan stall och bostäder.

Miljönämnden kan ställa krav på dig som bedriver hästhållning för att undvika risk för olägenheter för människors hälsa eller för miljön. Kraven gäller bland annat avstånd till bostäder, gödselförvaring, och att det finns tillräckliga hagar för att undvika näringsläckage.