Överförmyndaren

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares, och gode mäns förvaltning.

Denna tillsyn avser att hindra rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, vanligtvis gamla, sjuka, handikappade och barn.

Överförmyndarens uppgifter är bland annat:

  • Att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och medförmyndare. Syftet med tillsynen är att kontrollera att ställföreträdarna utför sina uppdrag till huvudmännens bästa och på ett sätt som överensstämmer med uppdraget och tillämpliga lagregler.
  • Att utöva tillsyn över föräldrars förvaltning av barns tillgångar, bland annat genom att granska redovisningshandlingar som föräldrar i vissa fall har att inkomma med. Syftet med tillsynen är att säkerställa att barns medel i skälig omfattning används för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt att övriga medel är tryggt placerade med skälig avkastning.
  • Att yttra sig till tingsrätten rörande anordnande och upphörande av mer omfattande godmanskap, förvaltarskap och medförmyndarskap.
  • Att utreda när en anmälan om behov av hjälp från en god man eller förvaltare inkommer till överförmyndaren samt att ansöka till tingsrätten om behov föreligger.
  • Att fatta beslut om anordnande och upphörande av vissa begränsade godmanskap samt byten av gode män och förvaltare.
  • Att samtycka till ansökningar från ställföreträdare för vissa typer av åtgärder eller rättshandlingar inom uppdragen. Exempelvis kan det röra sig om uttag av medel från överförmyndarspärrat konto, köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt samt olika frågor om nyttjanderätt, köp och försäljning av bostadsrätt, arvskiften med mera.
  • Att informera huvudmän, ställföreträdare, anhöriga, vårdpersonal med flera, om de områden som faller under vår tillsyn.